KNIŽNÍ NOVINKYPhilipe Zimbardo
Paměti psychologa
Rozhovor s Danielem Hartwigem
Překlad Linda Bartošková
Nakladatelství: Portál, 2021
Váz., 280 s., 399 Kč

V roce 2017 vznikly nahrávky rozhovorů s předním psychologem Philipem Zimbardem. Vzpomíná na své drsné dětství, na touhu studovat, začátky psychologické praxe, přátelství se Stanley Milgramem. Velkou část věnuje vzpomínkám na atmosféru 60. a 70. let na univerzitě a na okolnosti, průběh a důsledky svého světoznámého Stanfordského experimentu. Věnuje se i aféře kolem věznice Abú Ghrajb. Kniha přináší nejen unikátní, živě líčené, a přitom obsahově nabité paměti výrazné osobnosti světové psychologie, ale podává i široký vhled do dějin celého oboru ve 20. století. V Relax části naleznete krátkou ukázku z knihy.


Tomas Sjödin
Síla nicnedělání
Co se děje, když odpočíváme
Překlad Vendula Nováková
Nakladatelství: Portál, 2021
Brož., 152 s., 265 Kč

Švédský pastor v krátkých textech uvažuje o tom, co by se stalo, kdybychom odpočinek dali na první místo. Píše o tom, jak se stáhnout do ústraní, ale neizolovat se, co se přesně děje v mozku, když odpočíváme, jak nabrat dech, o hodnotovém systému odpočinku, jak si uchránit právo na to být unavený, jak se vyrovnat s potřebou odpočinku v konfrontaci s pocitem vlastní nedostatečnosti, jak se rozvíjet během odpočinku a co jsou „nepřátelé odpočinku".

Meditativní, laskavá a nápaditá kniha úvah o smyslu odpočinku v životě.


Anders Hansen
Instamozek
Stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou
Překlad Helena Stiessová
Nakladatelství: Portál, 2021
Brož., 168 s., 325 Kč

Máte potíže s usínáním? Nedokážete se delší dobu soustředit? Kniha renomovaného psychiatra se zabývá dopadem „digitálního věku" na fungování našeho mozku. Stres, který zažíváme dnes, není stejný jako u našich předků. Jak se s ním vypořádat, když nás mobilní telefony zásobují dopaminem, a podporují tak vytváření závislosti?  Autor nabízí „první pomoc" v podobě tipů, jak významně změnit životní styl ve svůj prospěch, uvádí nejnovější poznatky výzkumníků této oblasti a v závěru se zabývá úvahami o tom, zda se náš mozek dokáže na změněné podmínky adaptovat.


Kettner Jiří, Kautzner Josef a kolektiv
Akutní kardiologie
Vydavatelství: Grada
ISBN: 978-80-271-3096-2
804 stran, 990 Kč

Třetí, přepracované a doplněné vydání obsahuje celkem 26 kapitol, které jsou věnovány hlavním diagnózám a stavům v akutní kardiologii. Kapitoly byly doplněny o nové poznatky a řada z nich aktualizována podle nových guidelines Evropské kardiologické společnosti. Publikace obsahuje i zcela nové kapitoly Problematika dárcovství orgánů po nevratné zástavě krevního oběhu, Syndrom tako-tsubo a Akutní postižení srdečních chlopní.

Editoři zachovali praktický formát s heslovitým uspořádáním textu s důrazem na přehledné tabulky, schémata a obrázky pro rychlou orientaci čtenáře. Kniha je určena lékařům a sestrám na koronárních jednotkách, JIP a urgentních příjmech, ale i lékařům na interních odděleních a všem, kdo mají zájem o kardiologii a intenzivní péči.

https://www.grada.cz/akutni-kardiologie-12252/


Vachette Patrick
Homeopatie v psychopatologii
Vydavatelství: Grada
ISBN: 978-80-271-1307-1
298 stran, 589 Kč

Doktor Vachette v knize nabízí terapeutická vysvětlení vztahující se k určitým psychopatologiím. Jeho vzdělání v oboru medicíny se specializací na homeopatii a psychiatrii, jeho zkušenosti z lékařské a pedagogické praxe, jakož i jeho odbornost v kognitivně-behaviorální terapii mu umožnily, aby tyto dva přístupy organicky propojil. Na základě zkušeností s léčením různých patologií se mu podařilo najít vytříbený způsob výběru homeopatických léků, vypracovat léčebný postup a přidat k němu kognitivně-behaviorální techniky. Reálný účinek takového přístupu je čtenáři naznačen v uvedených klinických případech. Dílo je určeno především lékařům a zdravotnickému personálu. Užitečné informace a odpovědi v něm však naleznou i pacienti.

https://www.grada.cz/homeopatie-v-psychopatologii-11149/


Janout Vladimír, Janoutová Jana
Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie
Vydavatelství: Grada
ISBN: 978-80-271-3076-4
200 stran, 329 Kč

Publikace seznamuje se základními principy jak klinické epidemiologie, tak medicíny založené na důkazu, aby čtenář s těmito znalostmi byl schopen správně pochopit nové poznatky publikované v literatuře a na jejich základě uplatnit správné rozhodování.

Kniha je určena pro budoucí i stávající zdravotnické pracovníky, tedy pro studenty lékařských i zdravotnických fakult, lékaře i nelékařské klinické pracovníky všech oborů.

https://www.grada.cz/medicina-zalozena-na-dukazu-a-klinicka-epidemiolog-12227/


Pavel Kalvach
SVĚTY SLAVNÝCH NEUROVĚDCŮ
Galén, 2021
ISBN 978-80-7492-474-3
285 s., 210x280 mm, vázané, černobíle, 500 Kč
První vydání

Alzheimerova choroba, Babinského reflex, Bellova obrna, Charcotova osteoartropatie, foramen Magendii, Sydenhamova chorea a další odborné termíny jsou běžnou součástí lékařské slovní zásoby. V podobě takzvaných eponym, přidělených určitým chorobám, testům, reflexům nebo anatomickým strukturám, připomínají své objevitele, zpestřují vědecké názvosloví a mnohdy i usnadňují odbornou komunikaci. Ne vždy však víme, komu patří jména, která nesou. Přední český neurolog prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN, se léta zabývá historií medicíny a ve své populárně-vědecké knize se vydává po stopách několika mimořádných osobností, jejichž objevy zásadně ovlivnily vývoj neurologie a psychiatrie.


Jan Lebl, Jana Třešňák Hercogová, Anna Šedivá, Michal Zápotocký, Jan David, Tereza Lerchová, Hana Malcová, Šárka Nováčková, Petr Pohunek, Marta Sobotková, Naděžda Šimánková, Šárka Štolbová, Zdeněk Šumník, Kateřina Váňová, Jakub Zieg
BIOLOGICKÁ LÉČBA V PEDIATRII
Motolské pediatrické semináře 8
Galén, 2021
ISBN 978-80-7492-527-6
150 s., 155´225 mm, vázané, barevně, 300 Kč
První vydání

Biologická léčba, fenoménem medicíny 21. století, změnila terapeutické přístupy u mnoha onemocnění, na jejichž etiopatogenezi se podílí dysfunkce imunitního systému, a zásadním způsobem přispěla ke zlepšení prognózy a kvality života nemocných. Osmý svazek ediční řady Motolské pediatrické semináře, nazvaný Biologická léčba v pediatrii, shrnuje odborné příspěvky z oborů imunologie, dětská dermatologie, gastroenterologie, nefrologie, diabetologie a dětská onkologie.

To vše je doplněno o aktuality z covidové éry a vybrané kazuistiky.

Autoři poměrně obecný pojem biologická léčba popisují a vysvětlují ve vztahu ke všem třem jeho definicím: v užším vymezení jako imunoterapie, dále jako léčba včetně humánních imunologických léčivých přípravků (vakcíny, toxiny, séra, alergeny) a v nejširším pojetí jde o všechny léčivé přípravky vyrobené biotechnologicky, rekombinantní technologií - vakcíny, růstové faktory, modulátory imunity, monoklonální protilátky, léčiva na bázi proteinů, výrobky z lidské krve a plazmy.

Biologika přinášejí do humánní medicíny novou kvalitu a cílem tohoto svazku je zpřístupnit aktuality o diagnostice a terapii z pediatrie a jejích podoborů široké obci dětských lékařů.


Zbyněk Sklenář
MAGISTRALITER RECEPTURA V DERMATOLOGII
Druhé vydání
Galén
ISBN 978-80-7492-395-1
441 s, 155x225 mm, vázané, černobíle, 1500 Kč 

Předkládaná publikace je pojatá systematicky - od historie magistraliter receptur, legislativy pro IVLP, zásad zevní léčby, přehledu vehikul až po těžiště publikace, tj. Receptář magistraliter extern. Receptář je rozdělen do skupin dle mechanismu účinku hlavních účinných látek. Každá položka je přehledně rozčleněna na podkapitoly, uvádějící složení, charakteristiku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, interakce, vlastní rozpis receptury, postup přípravy, upozornění, pokyny pro uchovávání a doporučenou použitelnost.  

V závěru knihy je seznam meziproduktů používaných v magistraliter přípravě, u každé položky doplněný o složení, charakteristiku, inkompatibility, pokyny pro přípravu a další praktické a technologické informace. Na něj pak navazuje přehled léčivých a pomocných látek s charakteristikou, informacemi o rozpustnosti, účincích a použití, dále pak výčet nejdůležitějších inkompatibilit, slovníček latinských zkratek a číslovek a slovníček synonym léčivých a pomocných látek používaných v magistraliter preskripci.

I když MS preskripce v současnosti poněkud ustupuje hromadně vyráběným externům (HVLP), stále má své místo. Především tam, kde je zapotřebí individuální lokální léčba, tedy i individuální receptura. Individualizace je v současné medicíně velmi zdůrazňovaným pojmem - v diagnostice, léčbě a v přístupu k pacientovi. I když individualizovaná lokální léčba vychází z historických kořenů, má vysoce aktuální význam.


 

Renata Pomahačová, Božena Kalvachová
Dětská endokrinologie do kapsy
3. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2021, 152 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-691-7
Cena: 295 Kč
Formát: 110×180 mm, pevná

Publikace podává především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy, nadledvin, vodního hospodářství, sestupu varlat, kalciumfosfátového metabolismu a dětskému diabetu. Každá kapitola začíná stručnou obecnou charakteristikou onemocnění. Následují kazuistická sdělení, prostřednictvím kterých autorky upozorňují na klinické a laboratorní nálezy vedoucí ke konečné diagnóze příslušné endokrinopatie. V závěru všech kapitol jsou pak uvedena doporučení pro praxi z hlediska diagnostiky a léčby, která vyplývají z obecných, ale i z vlastních pozorování autorek.

Doplněno obrazovou dokumentací a kapitola o poruchách růstu u dětí navíc o patologické růstové křivky.


Zpět