PSYCHICKÉ POTÍŽE V OBDOBÍ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE


MUDr. Eva Kettmannová
Alergolog, klinický imunolog, v současnosti pracuje jako celostní lékařka a homeopatka v Brně. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti homeopatie a celostní medicíny.

Na počátku byl strach z potenciálně nebezpečné, neznámé nové nákazy, následně se přidal strach z přísných karanténních opatření a nejistota ohledně dalšího vývoje situace. Nyní má většina obyvatel obavy z negativního finanční dopadu na rodinný rozpočet...

A také strach z budoucnosti - co když se situace na podzim zopakuje?

Bylo by naivní si myslet, že až hrozba nákazy Covid-19 pomine, vše se vrátí do starých kolejí a lidé si oddechnou, že je nebezpečí zažehnáno. Psychologové upozorňují, že v blízké budoucnosti musíme počítat s nárůstem úzkostných a depresivních poruch jako reakcí na stresovou situaci trvající delší dobu.

První nenápadné příznaky psychického vyčerpání jako podrážděnost, nervozitu, sníženou schopnost soustředit se, nechuť dělat obvyklé každodenní činnosti udává čím dál tím více lidí již nyní v březnu. Tyto varovné signály bychom neměli brát na lehkou váhu. 

Můžeme v této situaci doporučit nějaké netoxické nenávykové prostředky, které by mohly zabránit rozvoji závažnějších psychických poruch?

Psychofarmaka mají řadu nežádoucích účinků, a nebylo by proto rozumné sáhnout po nich jako po lécích první volby, zejména u jinak psychicky zdravých jedinců, u kterých jsou současné potíže reakcí na zátěžovou situaci.

Jako prevenci zhoršení u prvních nenápadných, výše uvedených příznaků doporučuji užívání vhodné kombinace minerálních solí Dr. Schüsslera. Německý lékař Dr. Wilhelm Schüssler popsal indikace 12 anorganických sloučenin, které se přirozeně vyskytují v krvi člověka a zastávají několik komplexních fyziologických funkcí. Zjistil, že jejich deficit způsobuje patologické projevy, a naopak podávání těchto solí v ideálním ředění (D6 nebo D12) tyto potíže dokáže vyléčit. Na posílení vegetativního nervového systému během stresového období jsou vhodné zejména tři soli, jejich indikace se překrývají, proto doporučuji předepisovat podle protokolu uvedeném v rámečku.

Sůl č. 2 Calcium phosphoricum D6 - rychlá unavitelnost, vyčerpání, nervozita, poruchy spánku.

Sůl č. 5 Kalium phosphoricum D6 - všechny stavy psychického vyčerpání, nervozita, podrážděnost, depresivní projevy, úzkostné stavy, neschopnost soustředit se a nechuť k duševní práci (zejména vhodné u studentů), bolesti hlavy z psychického přetížení, bušení srdce jako somatický projev úzkosti. Nejdůležitější sůl v komplexní léčbě panické ataky.

Sůl č. 7 Magnesium phosphoricum D6 - vyčerpání, nervozita, neklid až agresivita, úzkostné stavy, depresivní stavy, neschopnost soustředit se, bolesti hlavy, poruchy spánku, křeče.


Schüsslerovy soli na posílení vegetativního nervového systému:

Sůl č. 2 Calcium phosphoricum D6                        2 tbl ráno

Sůl č. 5 Kalium phosphoricum D6                          2 tbl před obědem

Sůl č. 7 Magnesium phosphoricum D6                   6 tbl do 2 dcl horké vody večer před spaním


Schüsslerovy soli lze kombinovat s homeopatií, fytoterapií i aromaterapií

Nově je u nás dostupná levandulová silice i k vnitřnímu užívání v tobolkách (LP Lavekan). V současné krizové situaci doporučuji kombinovat s tzv. „heisse Sieben", horkou sedmičkou, což je 6 tablet soli č. 7 rozpuštěné ve 2 dcl horké vody viz tabulka výše.

Pokud je u pacienta v popředí nadměrný strach z nákazy Covid-19, až strach ze smrti, doporučuji homeopatický lék Arsenicum album 30C tři dny po sobě 1 dávku (3 kuličky) a pak 1x týdně zopakovat ještě po dobu měsíce.

Pacientům, kteří jsou v náročné finanční situaci (nebo rodinné situaci apod.) a nemají možnost si kvalitně odpočinout, doporučuji k výše uvedené kombinaci Schüsslerových solí přidat na 2 měsíce extrakt z rozchodnice růžové (LP Vitango) a Bachovy květové esence, zejména Oliva, Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum nebo další.

Zatím si nikdo z epidemiologů netroufne předpovědět, jak se bude dál současná epidemie vyvíjet, co nás čeká příští týdny a měsíce. Ale již nyní je jisté, že následky nebudou krátkodobé. Psychická rovnováha nás všech je v ohrožení již teď, proto je úkolem nás zdravotníků pomoct podchytit první nenápadné příznaky a snažit se zabránit rozvoji závažnějších psychických poruch - zejména depresivních a úzkostných poruch a různých typů závislostí.

Použitá literatura:
Peter Emmrich: Eine Einführung in die biochemische Heilweise nach Dr. Schüssler. Richard Kellenberger, Friedrich Kopsche: Minerální soli Dr. Schüsslera.
Günther H. Heepen: Schüssler Salze für die Seele.

Lavekan 80 mg měkké tobolky.
Složení: Jedna měkká tobolka obsahuje Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum (levandulová silice) 80 mg. Indikace: Rostlinný léčivý přípravek k léčbě přechodných úzkostných nálad u dospělých. Dávkování: Dospělí užijí jednu měkkou tobolku jednou denně v přibližně stejnou dobu. Délka léčby nemá přesáhnout 3 měsíce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Porucha funkce jater. Upozornění: U pacientů starších 65ti let jsou k dispozici pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti. Použití přípravku Lavekan se u pacientů, kteří vyžadují dialýzu, kvůli chybějícím klinickým údajům nedoporučuje. Pokud příznaky přetrvávají nezměněny po 1 měsíci léčby nebo se zhoršují, je třeba se poradit s lékařem. Interakce: Nebyly hlášeny. V koktejlové studii Lavekan nevykazoval klinicky významný vliv na aktivity izoenzymů cytochromu P-450 CYP1A2 (kofein), CYP2C9 (tolbutamid), CYP2C19 (omeprazol), CYP2D6 (dextrometorfan) a CYP3A4 (midazolam). Pokud jde o CYP2C19, horní hranice 90% intervalu spolehlivosti pro poměr přípravku Lavekan k placebu mírně překročila prahovou hodnotu přijatelnosti předem stanovenou pro tuto studii. Nebyl zjištěn žádný relevantní klinický vliv týkající se antikoncepční účinnosti kombinované perorální antikoncepce (ethynilestradiol/levonorgestrel). Dostupné neklinické údaje neposkytují žádné důkazy týkající se interakcí s jinými látkami účinnými na CNS. Preventivně se nemá přípravek Lavekan užívat spolu s jinými anxiolytiky, sedativními léky nebo alkoholem vzhledem k tomu, že chybí klinické údaje o potenciálních interakcích. Nežádoucí účinky: Říhání (časté). Další gastrointestinální potíže, alergické kožní reakce (frekvence neznámá). Uchovávání: do 30 ℃. Držitel rozhodnutí o registraci: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, Německo. Datum registrace a revize textu: 17. 7. 2019. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Lék je k dispozici v lékárnách bez receptu.
Vitango 200 mg potahované tablety
Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje: Rhodiolae roseae radicis extractum siccum (WS 1375) (1.5 - 5 : 1), extrahováno ethanolem 60% (m/m) 200 mg. Indikace: Tradiční rostlinný léčivý přípravek k přechodné úlevě od příznaků stresu, jako je např. únava, pocity slabosti a vyčerpání. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Dávkování: Dospělí starší 18 let: 2 tablety denně, 1 před snídaní a 1 před obědem. Lék by se měl zapít sklenicí vody. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Upozornění: Použití tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících mladších 18 let nebylo vzhledem k nedostatku adekvátních údajů dosud stanoveno. Interakce: Dosud nebyly hlášeny. Nežádoucí účinky: Byl hlášen jediný případ hypersenzitivní reakce a jediný případ hypoglykémie. Příčinná souvislost s užitím extraktu z rostliny Rhodiola rosea nebyla prokázána. Farmakodynamické vlastnosti: Extrakt z rostliny Rhodiola rosea zvyšuje nespecifickou rezistenci proti různým typům stresových stavů. V preklinických studiích bylo zjištěno, že extrakt z rostliny Rhodiola rosea uplatňuje svůj adaptogenní účinek normalizací přeměn monoaminů, kortizolu a β-endorfinu a modulací systému primární reakce těla na stres, tzv. HPA (hypothalamus-hypofýza-nedledvinky) osy. Výsledky studií také naznačují, že má rovněž antioxidační účinky a zlepšuje tvorbu buněčné energie, např. zvyšováním hladiny ATP. Klinické studie ukazují, že rhodiola může pomoci snižovat duševní a tělesnou únavu zapříčiněnou stresem. Zvláštní opatření pro uchovávání: Nevyžaduje. Držitel rozhodnutí o registraci: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Str. 4, D-76227 Karlsruhe, Německo. Datum poslední revize textu: 6. 4. 2018. Volně prodejný léčivý přípravek. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Vitango 200 mg potahované tablety (Rhodiolae roseae radicis extractum siccum) je lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.


Název léčivého přípravku
: Calcium phosphoricum/Kalium phosphoricum/Magnesium phosphoricum DHU D5 - D30, tablety. Složení: Calcium phosphoricum/Kalium phosphoricum/Magnesium phosphoricum, monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát. Dávkování: 3x2 tablety. Perorální podání. Upozornění: Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablet podle Dr. Schüsslera No.1. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Držitel rozhodnutí o registraci: Deutsche Homöopathie-Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Německo.Výrobce: Schwabe Austria GmbH, Richard Strauss-Straße 13, 1230 Vídeň, Rakousko, Deutsche Homöopathie-Union DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Německo. Datum revize textu: 9.8. 2019.

Inzerce

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

JARNÍ DETOXIKACE ORGANISMU POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz