STÁLE NEJSME V SÁLE…aneb ŽIJEME A STUDUJEME VE SVĚTĚ ONLINE

Ani v letošním roce nám přetrvávající epidemie coronaviru nedovolila uspořádat jarní šňůru kongresů, tak jak to bylo pod hlavičkou Healthcomm Professional zvykem. Setkání v kongresových sálech hotelů jsme vyměnili za online prostředí a kongresový tým Healthcommu začal usilovně pracovat na II. 2D. Online long konferenci.

„Jsme si vědomi, že setkávání se na kongresech je obtížně nahraditelné. Stáli jsme tak před výzvou uspořádat v pořadí již druhou 2D online long konferenci, která by byla pro účastníky přínosná i atraktivní, i když jen přes monitory počítačů nebo displeje mobilních telefonů a tabletů," říká Ing. Michelle Kratochvílová, manažerka fyzických a online vzdělávacích akcí Healthcomm, která se primárně věnovala sestavení odborného programu.

„Kladné ohlasy účastníků, partnerských společností a 1 299 návštěvníků konference nám ukázaly, že se cíl podařilo splnit," doplňuje Mgr. Barbora Ludvová z organizačního týmu vzdělávacích akcí Healthcomm.

II. 2.D Online Long Konferenci jsme spustili 15. 5. a probíhala do 15. 6. 2021

„Záměrně jsme zvolili 30denní délku trvání, protože si uvědomujeme, že skloubit osobní a pracovní život může být někdy oříšek a chtěli jsme všem účastníkům poskytnout dostatek času na prostudování všech 14 přednášek," říká Michelle Kratochvílová, která již pořádala předchozí akci, 21denní 3D 360° KONGRES HEALTHCOMM v březnu tohoto roku.

Pro větší komfort a pohodlí studia byly přednášky rozděleny do dvou odborných bloků, samostatně akreditovaných. Za odborný blok A mohli účastníci získat 7 bodů do systému celoživotního vzdělávání a za blok B bodů 9.

SPOLEČNĚ V BOJI S PANDEMIÍ, SPOLEČNĚ V ONLINE EDUKACI

Důležitost spolupráce ještě více zdůraznila pandemie covid-19, kdy probíhala součinnost a komunikace mezi lékaři a lékárníky intenzivněji než dříve. V praxi se obě skupiny odborníků setkávají nejčastěji při řešení lékových chyb, ale také při včasném záchytu možného nového onemocnění. Lékárníkem doporučená návštěva lékaře může pacientovi výrazně zkrátit léčbu, předejít komplikacím či dokonce zachránit život. Oblastí, kde je spolupráce lékárníka a lékaře důležitá, je však více.

„Systém zdravotnictví v ČR tvoří jeden celek, jehož jednotlivé složky spolupracují a mají společný zájem - zajistit co nejefektivnější zdravotní péči pro celou společnost. Právě na příkladu každodenní spolupráce lékárníků a lékařů chceme ukázat, jak důležitou a nezastupitelnou roli oba zdravotníci zastávají a jak se vzájemně doplňují," připomněl u příležitosti letošního, červnového Dne lékáren prezident ČLnK, Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Řada zdravotních témat je multioborových, aktuální poznatky proto zajímají jak lékárníky, tak i lékaře. Letos poprvé organizátoři proto II. 2D. On-line long konferenci otevřeli i pro praktické lékaře, kteří ve své sekci měli 13 přednášek rozdělených do 4 tematických bloků. Lékaři mohli za vystudování svého odborného programu získat 12 kreditů do systému celoživotního vzdělávání. Každý z účastníků přitom mohl navštívit obě sekce a zhlédnout i přednášky, které nebyly primárně určené jeho odbornosti, přesto u něj vzbudily zájem.

Pro účastníky byla nejvíce atraktivní přednáška MUDr. Jana Boženského „Obezita jako bariéra aneb co dělat s obézním dítětem", kterou vystudovalo 518 účastníků.

Z expozic partnerů pak nejvíce zaujal virtuální stánek společnosti GlaxoSmithKline.

Kromě přednášek z obsahu odborných sekcí mohli zájemci zhlédnout také neakreditované - tzv. bonusové přednášky.

Program konference byl průběžně doplňován o zajímavé rozhovory s odborníky a další sdělení s aktuální problematikou. Zvláště zaujal citlivě vedený rozhovor PharmDr. Veroniky Kunešové, Ph.D. s nemocničním kaplanem Vítězslavem Vurstem, B. Th.: „Poslání kaplana v paliativní péči."

Zpět