Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDVOUBAREVNÁ NADĚJE PRO LÉČBU COVID-19Paxlovid 

(lR,2S,5S)-N-((lS)-l-kyano-2-((3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)ethyl)-3-((2S)-3,3-dimethyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoyl)-6,6-dimethyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-2-karboxamid / ritonavir

je lék používaný k léčbě COVID-19 u dospělých, kteří nepotřebují doplňkový kyslík a u kterých je zvýšené riziko, že se onemocnění stane závažným. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil na svém jednání 27. 1. 2022 udělit antivirotiku Paxlovid podmínečnou registraci pro léčbu nemoci covid-19. Paxlovid od společnosti Pfizer obdržel podmínečné rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 28. ledna 2022.  

Paxlovid je první antivirový přípravek určený k podání ústy, který je v EU doporučen k registraci pro léčbu covid-19. Následuje tak schválení antivirotika remdesiviru a tří monoklonálních protilátek, které jsou ale podávány injekčně. Paxlovid obsahuje dvě léčivé látky: nirmatrelvir PF-07321332 a ritonavir, a to ve dvou různých tabletách, růžové a bílé. Lék snižuje schopnost viru SARS-CoV-2 množit se v těle. Kromě protivirové složky proti SARS-CoV-2 obsahuje Paxlovid také nízkou dávku ritonaviru (inhibitoru proteázy), který slouží k prodloužení účinku látky PF-07321332 proti viru SARS-CoV-2 (zpomaluje rozklad PF-07321332). Paxlovid je dostupný pouze na lékařský předpis. Doporučená dávka jsou dvě růžové tablety, každá obsahuje 150 mg PF-07321332, plus jedna bílá tableta obsahující 100 mg ritonaviru, které se užívají společně ústy dvakrát denně po dobu 5 dnů. Paxlovid by měl být podán co nejdříve po stanovení diagnózy COVID-19 a do 5 dnů od začátku příznaků. 

Při vyvození závěru výbor CHMP vyhodnotil údaje z klinické studie zahrnující pacienty s covid-19, která prokázala, že léčba přípravkem Paxlovid významně snižuje míru hospitalizace a úmrtí u pacientů, kteří mají (nejméně jedno) další základní onemocnění, jež je vystavuje riziku závažného průběhu onemocnění covid-19. 

Hlavní analýza klinické studie byla provedena u pacientů, kteří dostávali přípravek Paxlovid do 5 dnů po začátku příznaků covid-19 a kteří nedostávali léčbu protilátkami nebo se u nich léčba protilátkami neočekávala. Během jednoho měsíce po léčbě byla míra hospitalizace (déle než 24 hodin) nebo úmrtí 0,8 % pacientů (8 z 1 039), kterým byl podáván přípravek Paxlovid, ve srovnání s 6,3 % pacientů (66 z 1046), kterým bylo podáváno placebo (neúčinná léčba). Ve skupině s přípravkem Paxlovid nedošlo k žádnému úmrtí, zatímco ve skupině pacientů užívajících placebo bylo zaznamenáno 12 úmrtí. U většiny pacientů ve studii bylo onemocnění covid-19 způsobeno variantou Delta viru SARS-CoV-2. Na základě laboratorních (in vitro) studií se však očekává, že Paxlovid bude účinný také proti jiným variantám (včetně varianty Omikron). 

„Specificky jsme navrhli PAXLOVID tak, aby si zachoval svou aktivitu napříč koronaviry, stejně jako aktuální varianty, které se týkají převážně mutací spike proteinů." V návaznosti na klinická zjištění - ukazující, že PAXLOVID snížil riziko hospitalizace nebo úmrtí téměř o 90 % ve srovnání s placebem u vysoce rizikových pacientů, když byli léčeni do pěti dnů od nástupu příznaků - jsme povzbuzeni těmito počátečními laboratorními nálezy," uvedl v tiskové zprávě Mikael Dolsten, MD, Ph.D., hlavní vědecký ředitel a prezident společnosti Pfizer pro celosvětový výzkum, vývoj a lékařství.

Bezpečnostní profil přípravku Paxlovid v klinické studii byl příznivý a nežádoucí účinky byly obecně mírné. Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Paxlovid (které mohou postihnout méně než 1 z 10 lidí) jsou porucha chuti, průjem, bolest hlavy a zvracení. Paxlovid se nesmí užívat spolu s léky, které jsou škodlivé ve vysokých hladinách v krvi a jejichž rozklad v těle zpomaluje ritonavir. Paxlovid také nesmí užívat lidé, kteří právě přestali užívat tyto léky, protože část léku může stále zůstat v těle. Paxlovid se také nesmí užívat s léky, které mohou snížit jeho účinnost, nebo u pacientů, kteří užívají třezalku tečkovanou. Společnost Pfizer na svých webových stránkách poskytne nástroj pro identifikaci lékových interakcí, který bude přístupný prostřednictvím QR kódu v informacích o přípravku a na vnějším obalu přípravku. Zdravotnickým pracovníkům bude také rozeslán informační dopis s upozorněním na tuto aplikaci.

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přínosy tohoto léčivého přípravku pro schválené použití převyšují jeho rizika, a nyní zašle svá doporučení Evropské komisi k rychlému vydání rozhodnutí o podmínečné registraci, které bude přímo platné ve všech členských zemích EU. Stejně jako u všech léků jsou i údaje o používání přípravku Paxlovid neustále sledovány. Podezření na nežádoucí účinky hlášené u přípravku Paxlovid jsou pečlivě hodnoceny a jsou přijata veškerá nezbytná opatření k ochraně pacientů.

Společnost Pfizer plánuje vyrobit v letošním roce 120 milionů balení Paxlovidu a navyšuje své výrobní kapacity. Do Česka by mělo dorazit asi 50 000 dávek. 

Zdroje: SÚKL,EMA: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/paxlovid
Unijní registr léčivých přípravků související s COVID-19 ZDE

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME