Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyHYPNÓZA POMÁHÁ PŘI LÉČENÍMálokdo ví, že hypnoterapie, tedy terapie pomocí hypnózy, se používá na odděleních psychiatrie, v neurologii a ortopedii, při kožních onemocněních, v chirurgii a anesteziologii, v porodnictví a gynekologii, v zubním lékařství i dalších lékařských oborech. Česko má navíc v této oblasti světově významnou tradici. Ta spolu s nejnovějšími poznatky a stanovením kvalifikačních požadavků terapeutů patřila mezi témata Sympozia Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, které se konalo 15.-18. 6. v Mikulově.

„Hypnoterapie pomáhá zejména lidem, které je možné relativně dobře uvést do hypnotického stavu a pak na ně působit léčivou sugescí. Při tom hypnoterapeut dokáže klienta zbavit symptomů a někdy i příčiny aktuálního onemocnění. Dovede však také podpořit sebevědomí a celkově harmonizovat osobnost," říká Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, předsedkyně Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

Hypnoterapie pomůže v řadě oblastí, při psychózách však zpravidla nefunguje

Zkušený hypnoterapeut musí pečlivě posoudit, zda a který postup je použitelný pro konkrétního člověka. Například u psychóz se nepředpokládá, že by hypnóza mohla výrazněji pomoci při základní léčbě. Při řadě jiných aplikací je však přínos hypnoterapie nesporný.

Student trpí výraznou trémou, kterou doprovází tzv. syndrom dráždivého tračníku. To je střevní onemocnění vyvolávající bolesti břicha, jehož příčina není přesně známa. Terapeut klienta při sezeních postupně vede k tomu, že tréma mizí, jeho odvaha roste, až nakonec dokáže obstát tak, aby stres při zkouškách nesnižoval podání výkonu, ke stabilizaci i onemocnění a radosti z osobního života," popisuje jeden z příkladů z praxe předsedkyně Sekce pro hypnózu.

Při hypnoterapeutickém sezení je nutné nejdříve vytvořit dobrý vztah mezi terapeutem a klientem. Uvedení do hypnózy může být slovní, zatímco klient soustředí pohled na pevný bod nebo na hypnotizační terč. Případně se klient dostane do hypnózy chozením po dráze ve tvaru osmičky. Během hypnózy terapeut navozováním představ nebo sugescí vede klienta k dosažení jím požadovaného stavu. Ke konci terapeut zruší možné nežádoucí projevy hypnózy, jako jsou pocit tíhy, ospalost, malátnost, naopak jej navede na pocit aktivity, nárůstu energie, radosti a spokojenosti. 

..........

Účinnost hypnoterapie je do značné míry závislá na hypnabilitě klienta, tj. na jeho schopnosti pohroužit se do hypnotického stavu a přijímat sugesce. Dle rozvinutosti této specifické vrozené schopnosti u každého člověka je pak možno dosáhnout více či méně významné změny stavu vědomí - od hluboké hypnózy až po stavy, které se nejvíce podobají příjemné relaxaci, z nichž však může klient také významně profitovat. (www.psycholog-praha.cz)

..........

Osoba terapeuta je klíčová. Musí splňovat kvalifikační kriteria

Je proto nasnadě, že na rozdíl od hypnotizérů, jejichž cílem je pobavit publikum, jsou na hypnoterapeuty kladeny diametrálně vyšší nároky. Zásadní je také dodržování příslušných etických standardů.

„Z tohoto důvodu výbor Sekce pro hypnózu definoval a na konferenci představil Pět pilířů kvalifikovaného hypnoterapeuta: Vysokoškolské vzdělání (se znalostí psychopatologie), komplexní psychoterapeutický výcvik, specializovaný kurz hypnoterapie, celoživotní vzdělávání a supervize v hypnoterapii a psychoterapii," vypočítává  Veronika Víchová. 

Česko má ve vzdělávání kvalitních hypnoterapeutů významnou tradici - už půlstoletí se v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži pravidelně konají Kroměřížské kurzy hypnózy. Založil je mezinárodně uznávaný psycholog prof. Stanislav Kratochvíl. Kurzy jsou určeny pro lékaře, klinické psychology, psychology ve zdravotnictví, adiktology nebo psychology v akademické sféře a výzkumu. Od roku 1970 prošlo základním kurzem v Kroměříži 1 833 odborníků a pokračovacím kurzem pak 617 osob. V současnosti nabízí hypnoterapii klientům 130 absolventů tohoto kurzu.

Pokud člověk uvažuje o tom, že hypnoterapii vyzkouší pro zlepšení svého zdravotního stavu, rozhodně by měl terapeuta vybírat uvážlivě.

„Výborným vodítkem jsou oficiální seznamy hypnoterapeutů, které naleznete na http://www.hypnoterapeute.hump.cz/ nebo na https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/adresar-hypnoterapeutu. U uvedených odborníků má člověk jistotu, že požadovaná kritéria splňují," uzavírá Veronika Víchová.

..........

Klinická hypnóza je praktické využití hypnotického stavu k léčebným účelům v kontextu zdravotnické péče. Zohledňuje se využití hypnózy pro lidi - pacienty, jejichž problémy jsou obvykle kategorizovány do lékařských diagnóz.

Hypnoterapie je psychoterapeutickou metodou, kdy je využito hypnotického stavu k léčebným účelům. Pokud hypnoterapeut pracuje s psychiatrickými či jinými diagnózami pacientů v rámci léčby různých onemocnění či poruch, měla by být hypnoterapie prováděna výhradně v klinické praxi (tedy jako klinická hypnoterapie) odborným pracovníkem - lékařem nebo psychologem, kteří mají k prací s lékařskými daignózami kvalifikaci.

.......... 

Zdroj: Mediální komunikace PS ČLS JEP 

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie