Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKARDIOLOGIE A NEUROLOGIE SPOLUPRACUJÍV současné době roste zájem neurologů o dlouhodobé monitorování srdečního rytmu jejich pacientů. Především těch, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu.

Cévní mozková příhoda (CMP), lidově často mrtvice, je způsobena buď nedokrevností mozku při uzávěru některé z mozkových tepen (tzv. ischemická CMP) nebo krvácením do mozku (tzv. hemoragická CMP). První typ postižení je častější a tvoří až 90 procent všech případů.

Trochu opakování: nemoc se obvykle objeví náhle a nečekaně, často neobvyklou a velmi silnou bolestí hlavy bez zjevné příčiny. Častými příznaky jsou slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, poklesnutí ústního koutku, potíže s mluvením nebo porozuměním řeči. Může dojít i k poruše zraku i ke ztrátě rovnováhy a koordinace.  

Fibrilace je nejčastějším důvodem

Nejčastější důvodem vzniku CMP je fibrilace síní. Jde o nejfrekventovanější typ srdeční arytmie a její výskyt stále roste. Při fibrilaci síní dochází k poruše elektrických vzruchů v obou srdečních síních. To vede ke ztrátě čerpacích schopností síní a zpomalenému toku krve, který má za následek snadnější vznik krevních sraženin. Fibrilace síní se může vyskytnout i u zdravých jedinců, ale může jít i o dědičné onemocnění. Jedním z hlavních projevů bývá pocit rychlé srdeční akce. Někteří pacienti vnímají výraznou nepravidelnost srdečního tepu, jiní pociťují nízkou výkonnost při tělesné zátěži (zadýchávání se, pocení). Existují však i nemocní, kteří o arytmii vůbec nevědí a ta může být objevena náhodně při EKG vyšetření. 

.....

Fibrilace síní je nejběžnějším typem srdeční arytmie. Dochází k ní při nepravidelném stahování horních oddílů srdce, známých jako síně. Za takových podmínek se síně nedostatečně vyprazdňují, krev jimi protéká neuspořádaně, což může v důsledku vést k vytvoření krevní sraženiny, zejména v oušku levé síně.

.....

Trendem je dlouhodobé sledování pacientů

„Fibrilace síní se u pacientů s cévní mozkovou příhodou stává s narůstajícím věkem všudypřítomná a její výskyt se u pacientů vyšších věkových kategoriích pohybuje až okolo 60 procent," uvádí doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 

Naším cílem je, abychom co nejvíce pacientů, u nichž původ cévní mozkové příhody neznáme, mohli monitorovat. Potom už je samozřejmě na zvážení kardiologů, jakým typem přístroje a jak získaná data vyhodnotit," uzavírá doc. MUDr. Aleš Tomek.

Jeho slova potvrzuje i místopředseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FN Olomouc a místopředseda České kardiologické společnosti:

„V současnosti, pokud je objevena u nemocného arytmie, je trendem dlouhodobé sledování pacientů, lékařská interpretace výsledků a snaha o časnou péči o nemocného. Čím déle pacienta monitorujeme," vysvětluje prof. Táborský, „tím víc arytmií zachytíme."

Moderní technika na světové úrovni

Největší šanci na rychlé objevení fibrilace síní či jiné arytmie poskytují implantabilní srdeční monitory; jsou už dnes vyvinuté tak, že se dají díky své „malé velikosti" dobře implantovat pod kůži. 

Technika v této oblasti v posledních letech výrazně pokročila, technologie se zjednodušily a zdokonalily. Zavedení určitého typu BioMonitoru se například provede pouze jakousi zaváděcí injekcí, kterou se tento malý přístroj zasune do podkoží souběžně s hrudní kostí. 

 

„Zákrok je rychlý," vysvětluje MUDr. Marián Fedorco, Ph.D. z kardiologické kliniky FN Olomouc, „trvá 40 vteřin. A je to technologie, která v současné době nabízí nejdelší možnou dobu monitorace, a to více než tři roky. Za tuto dobu máme spolu s pacientem šanci zachytit poruchy srdečního rytmu - příčinu cévní mozkové příhody."

......

Fibrilace síní pětinásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody a je pravděpodobnou příčinou 15-20 % z 15 milionů cévních mozkových příhod, ke kterým dojde na celém světě za jeden rok. Pacienti s diagnózou fibrilace síní tvoří populaci ve vysokém ohrožení cévní mozkovou příhodou, zejména její těžkou formou.

......

Specializovaná pracoviště pro léčbu CMP

Podle údajů ze září loňského roku máme u nás 47 specializovaných oddělení; 13 komplexních cerebrovaskulárních center a 34 iktových center. Ideální je, pokud se pacient do jejich péče dostane co nejdříve. V poslední době, kdy jsme se potýkali s covidem, řada nemocných bohužel podcenila příznaky a dostala se k ošetření pozdě.

Mgr. Jana Ulíková

Foto: autorka a archiv Biotronik

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY