Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyVFN ROZŠIŘUJE PSYCHIATRICKOU PÉČI PRO ADOLESCENTYS psychikou je to podle předního českého psychologa a psychoterapeuta, prof. PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA, jako s imunitním systémem - musí se trénovat. A stejně jako imunitu „otrkává" očkování, dávkováním mírných stresových situací posilujeme psychickou odolnost jedince. Konkrétně měl na mysli děti, protože moderní rodiče aktuálně spíše razí cestu „ochranářskou". Podle profesora Ptáčka, který se stal mj. v roce 2018 prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí ISPCAN, je tento výchovný přístup jedním z několika faktorů, díky kterým narůstá ve společnosti počet děti a dospívajících s psychickými poruchami.

Současný nápor na psychiatrické a psychologické služby je zcela mimořádný a celý systém zažívá krizi. Péče o duševně nemocné děti a dospívající vyžaduje další navýšení kapacit v rámci psychiatrické péče a zapojení moderních přístupů v léčbě. 

„Duševní zdraví dětí se bezpochyby zhoršuje v důsledku řady faktorů. Mezi ně patří řada problematických sociopolitických jevů, jako byl covid, ekonomická krize, migrace a další. Jako velmi podstatný faktor je nutné zmínit i rozvoj multimediálních technologií a sociálních sítí," zdůrazňuje prof. Radek Ptáček, působící jako klinický psycholog 1. LF UK a VFN.

Potřebný stacionář pro křehké dospívající

Díky realizaci projektu Edukačně terapeutického centra VFN na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN lze dětem od 14 do 19 let s psychickými problémy nabídnout kvalitnější ambulantní péči i lepší edukaci jejich rodičů v motivujícím prostředí denního stacionáře a dvou unikátních terapeutických zahrad. Projekt pro adolescenty za více než 14,5 milionu korun je financován z Fondů EHP 2014-2021.

Denní stacionář pro adolescenty poskytuje služby klientům s cílem naplňovat hodnoty vycházející z Evidence Based přístupů. Důraz je kladen na řádnou docházku do stacionáře, dodržování pravidelného režimu - jídelního, spánkového, volnočasového. Součástí programu je i příprava na návrat do školy, za účelem kontinuity ve vzdělávání. Prioritou je spolupráce rodičů v terapeutickém procesu a jejich účast na systematické rodinné terapii. Standardní délka programu je 6 až 8 týdnů a závisí na zdravotním stavu klienta. Pobyt je pak možné opakovat znovu po roce.

Do programu denního stacionáře bylo po dobu trvání projektu (od roku 2021 až do března 2024) zapojeno 200 pacientů. Kromě podpory a rozvoje multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících vznikla také edice edukačních materiálů pro zdravotnické pracovníky pečující o děti s duševními poruchami, nezdravotnické odborníky, neformální pečovatele, pedagogy i rodinné příslušníky, které dosud v nabídce chyběly. Tematicky se edukační materiály vztahují k osmi diagnostickým okruhům: afektivní poruchy, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, ADHD, poruchy spánku, psychotické poruchy a návykové nemoci.

„Projekt Edukačně terapeutického centra VFN na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN je skutečně mimořádným pro svoji komplexnost. Práce začíná edukací rodičů a zúčastněných osob, proto byly pro ně vytvořeny v prvním kroku chybějící edukační materiály", říká jejich spoluautor, prof. Radek Ptáček.

Zatím se jedná o ojedinělé zařízení v ČR pro diagnostiku a léčbu psychických poruch dospívajících. Ambulantní část centra zajištuje propuštěným pacientům ambulantní psychiatrickou a terapeutickou péči. Multioborový tým odborníků složený nejen z psychiatrů a psychologů, ale i sociálních pracovníků, pedagogů, adiktologů, všeobecné psychiatrické sestry, nutričních terapeutů, ergoterapeutů a dalších se zde věnuje léčbě poruch v období dospívání, jako jsou poruchy emoční, adaptační, psychosomatické, neurotické, poruchy příjmu potravy a postcovidové následky. Do Denního stacionáře pro adolescenty nelze přijmout dospívající, kteří aktivně užívají návykové látky nebo jsou ohroženi vysokým rizikem sebevraždy.

„Díky rozšířenému týmu zdravotníků a multidisciplinárnímu přístupu jsme získali možnost přizpůsobit program individuálním potřebám dospívajících a naplnili cíle nabízených aktivizačních programů, jako jsou obnovení, udržení a zlepšení sociálních vztahů, zlepšení výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení psychického stavu klientů," vyzdvihuje úspěchy terapie MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., primářka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN s tím, že v průběhu realizace projektu došlo k rozšíření programu denního stacionáře a otevření skupiny pro adolescenty s poruchou příjmu potravy. Terapie jsou možné za přítomnosti rodičů a dalších pečujících. Mezi aktivity patří lekce jógy, pohybové aktivity s fyzioterapeutem, probíhá zde canisterapie, nácvik stolování a další specificky zaměřené terapie. 

„Pokud má pacient zájem účastnit se psychoterapeutického programu Denního stacionáře pro adolescenty, pak je nutné, aby jeho zákonný zástupce v případě nezletilého pacienta zaslal zprávu s popisem obtíží potomka a přiložil zprávu od ambulantního psychiatra, propouštěcí zprávu z hospitalizace či zprávu z psychologického vyšetření," upřesňuje pravidla přijetí Mgr. Podávková, psycholožka a koordinátorka Denního stacionáře pro adolescenty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Terapeutické zahrady

V rámci zdokonalení stávajících terapeutických a sociálně rehabilitačních metod přistoupila VFN ke kompletní rekonstrukci, obnově a vybavení dvou zahrad v areálu Psychiatrické kliniky - sportovně terapeuticko relaxační zahrady a zahrady s implementací venkovní učebny.

„Ve sportovně terapeuticko relaxační zahradě nacvičujeme praktické dovednosti v reálném prostředí. Procvičujeme sociální návyky, klienti se věnují zahradnickým pracím, zalévání, hrabání, poznávání rostlin a stromů. Součástí zahrady je i ohniště používané při terapeutických aktivitách a nácviku stolování v přírodě. Dále bylo pořízeno vybavení pro relaxační, herní a pohybové aktivity," popisuje využití zahrad primářka Eva Kitzlerová.

Chramst

Zdroj: Tisková konference TERAPIE HROU A MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČE: ÚSPĚCHY V LÉČBĚ NOVÉHO TERAPEUTICKÉHO CENTRA; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, 26. 3. 2024

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie