Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyVYŠŠÍ KOMPETENCE SESTERSestry a další pracovníci ve zdravotnictví budou mít vyšší kompetence. Novela vyhlášky o činnostech mimo jiné posiluje samostatnost a odpovědnost sester v domácí péči a výrazně rozšiřuje činnosti záchranářů pro urgentní medicínu.

1. července 2022 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Novela reaguje na vznik nových oborů specializačního vzdělávání, jejichž činnosti nebyly dosud upraveny. Jedná se například o sestru pro domácí a hospicovou péči nebo sestru pro péči v geriatrii. Větších změn se tak dočkají především zdravotníci se specializovanou způsobilostí.

„Vyhláška byla ve smyslu kompetencí novelizovaná naposledy v roce 2017 a od té doby zdravotní péče pokročila. Pro zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče je nutné vzdělání i činnosti zdravotnických povolání přizpůsobovat potřebám praxe. Proto jsme na novele vyhlášky jako vždy spolupracovali i s profesními sdruženími a odbornými společnostmi," uvedla hlavní sestra ČR Alice Strnadová. 

Všeobecné a dětské sestry budou mít nově pravomoc podávat pod odborným dohledem léčivé přípravky do epidurálního katetru a dále byl rozšířen rozsah kompetencí zdravotnických pracovníků vykonávajících své povolání na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví.

Mění se také činnosti zdravotnického záchranáře se specializovanou způsobilostí v oboru Urgentní medicína. V dnešní době řeší posádky rychlé zdravotnické pomoci, tedy bez přímé přítomnosti lékaře, na náležité odborné úrovni až 80 % všech výjezdů zdravotnické záchranné služby. Současný rozsah kompetencí omezoval záchranáře specialistu pouze na podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně nezbytných. Neumožňoval však řešit stavy bezprostředně následující po provedené úspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Poresuscitační péči zdravotnický záchranář bude provádět na základě kritérií stanovených protokolem. Taktéž se na základě požadavků odborných rozšiřuje rozsah péče záchranáře pro urgentní medicínu o další život zachraňující výkony, které by mohl provádět bez přímé přítomnosti lékaře na základě indikace lékaře, např. punkci hrudníku u tenzního pneumotoraxu či koniotomii.

V návaznosti na významné legislativní změny v oblasti lékařského ozáření, technologický pokrok v radiologických oborech a posun v kvalifikační přípravě, aby odpovídala současnému stavu poznání a technologické úrovni, se upravily se činnosti zdravotnických pracovníků se vztahem k oblasti lékařského ozáření.

Vyhláška též prošla legislativně technickou úpravou - novela napravila některé dílčí nedostatky a zpřesnila některé pojmy. 

FARMACEUTICKÝ ASISTENT -  KOMPETENCE

Farmaceutický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může:

a) vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání,

b) připravovat zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro,

c) vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče v souladu s jiným právním předpisem*,

d) objednávat léčiva, pomocné látky, zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví, zabezpečovat jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování,

e) zajišťovat objednávání pomocného a provozního materiálu,

f) provádět kontrolu léčiv a pomocných látek,

g) připravovat léčivé přípravky; pokud jiný právní předpis* nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou,

h) zajišťovat aseptickou přípravu léčivých přípravků*, přijímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky*, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

Farmaceutický asistent může provádět pod odborným dohledem farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí v oboru přípravy radiofarmak, farmaceuta nebo jiného odborně způsobilého pracovníka na základě indikace lékaře, farmaceuta nebo jiného odborně způsobilého zdravotnického pracovníka a v souladu s pokyny radiologického fyzika praktickou část lékařského ozáření, a to přípravu a kontrolu radiofarmak, včetně dalších činností souvisejících s jejich přípravou, zejména příjem a instalaci generátorů, likvidaci zbytků a dekontaminaci pracoviště.

Farmaceutický asistent pod odborným dohledem farmaceuta může:

a) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě technologických předpisů pro přípravu léčivých přípravků*,

b) sledovat zásoby léčivých přípravků* a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, zejména jejich správné uchovávání,

c) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě radiofarmak a léčivých přípravků s obsahem venen*

*Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MZČR, Zákony pro lidi

FARMACEUTICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

Dle vyhlášky 55/2011 Sb. v aktuálním znění

Farmaceutický asistent pro farmaceutickou kontrolu vykonává činnosti podle § 101 a specializované postupy v oblasti farmaceutické kontroly léčiv. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může provádět analýzy léčiv, zkoušky na mikrobiologickou nezávadnost a sterilitu, ověřovat stabilitu léčivých látek a přípravků podle standardů, připravovat přesné standardní a srovnávací roztoky a živné půdy, zabezpečovat dekontaminaci veškerého mikrobiologického materiálu a specifické požadavky hygienického režimu a provádět kontrolní činnosti zaměřené na hodnocení jakosti léčiv.

Farmaceutický asistent pro léčivé rostliny vykonává činnosti podle § 101 a specializované postupy v oblasti zacházení s léčivými rostlinami a léčivými přípravky připravenými a vyrobenými z léčivých rostlin. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může zajišťovat nákup léčivých rostlin a jejich skladování, provádět poradenskou činnost při prodeji léčivých přípravků z léčivých rostlin.

Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky vykonává činnosti podle § 101 a specializované postupy v oblasti skladování, výdeje a prodeje zdravotnických prostředků. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může zajišťovat výdej úplného sortimentu zdravotnických prostředků, provádět poradenskou činnost v oblasti výběru, správného použití a uchovávání zdravotnických prostředků a dalších výrobků souvisejících s péčí o zdraví.

Farmaceutický asistent pro přípravu náročných lékových forem vykonává činnosti podle § 101 a specializované postupy v oblasti přípravy náročných lékových forem. Přitom bez odborného dohledu a indikace zejména může provádět kontrolu správné manipulace s léčivy, zejména cytostatiky, zabezpečení správné lékárenské praxe, kontrolu zabezpečení aseptického prostředí a správné funkce přístrojů a zařízení, například izolátorů.

Zdroj: MZČR, Novela vyhlášky 55/2011

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie