Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKNIŽNÍ NOVINKYNina Benáková a kol.
Moderní farmakoterapie v dermatologii, 2. doplněné vydání
Maxdorf 2023, 728 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-766-2
Cena: 1195 Kč
Formát: 160 × 225 mm, brožovaná

Druhé doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace, která zásadně ovlivnila preskripci léků v české a slovenské dermatologii. Autorský kolektiv složený z uznávaných odborníků se zaměřuje na praktické konkrétní návody k preskripci. Publikace je určena jak pro každodenní použití v praxi, tak pro přípravu ke specializačním zkouškám. Aktuální informace na úrovni roku 2023, včetně biologické a molekulárně cílené léčby.


Šebková Alena, Zíma Zdeněk
Praktické dětské lékařství
Druhé, přepracované a doplněné vydání
Grada, 2023
ISBN: 978-80-271-3741-1
Formát / stran: 195×252, 704 stran

Kniha je prakticky zaměřená a reflektuje každodenní lékařskou praxi. V novém vydání je přepracována a rozšířena o nové kapitoly. Zahrnuje celou šíři problematiky dětského a dorostového praktického lékařství, v obecné části se zaměřuje na témata jako organizace primární péče v pediatrii v ČR, posudková problematika, preventivní prohlídky, očkování, péče o novorozence a kojence, včetně rizikových novorozenců, problematika školních dětí a specifická péče o dorostence. Speciální část je věnovaná diferenciální diagnostice a diagnostickým a terapeutickým postupům u nejčastějších diagnóz, se kterými se setkává ve své ordinaci praktický dětský lékař.

Ve druhém vydání autoři reagují na překotný vývoj medicíny v průběhu COVIDové pandemie a doplnili text o kapitoly věnované nově se objevujícím infekčním nemocem, zejména COVID-19, a také komplikacím provázejícím jejich rekonvalescenci. Doplnění a rozšíření také doznaly kapitoly obecné i speciální části, zahrnující změny spektra screeningových vyšetření u dětí a dospívajících. Zařazeny jsou i zcela nové kapitoly reagující na migrační vlny a zvýšenou populační diverzitu, jejichž zařazení si vyžádaly změny životního stylu rodin našich pacientů či měnící se podmínky péče o děti a dorost. Protože učebnice především reflektuje každodenní praxi praktického dětského lékaře, je druhé vydání rozšířeno také o kapitoly věnované detailům provádění preventivních prohlídek.

Kniha je určená především praktickým lékařům pro děti a dorost, ale i klinickým pediatrům, lékařům spolupracujících oborů a čerpat z ní mohou i medici.


Tony Osgood
Podpora pozitivního chování
u osob s PAS a intelektovým postižením
PřekladPetra Mertinová
Portál, 2023
Brož., 256 s., 399 Kč

Autor nabízí řadu strategií a praktických návodů, jak umožnit lidem s mentálním postižením či autismem, aby k prosazení svých potřeb využívali jiné způsoby než náročné chování. Nabízí možnosti a postupy pro různé situace, ať už v rodině, ve škole, či v prostředí sociálních služeb. Osgood vždy doporučuje přístup zaměřený na člověka a zdůrazňuje potřebu zachovat jeho individualitu. Každá kapitola obsahuje otázky k diskusi nebo zamyšlení.


Karen Horney
Sebeanalýza
Překlad Pavla Le Roch
Portál, 2023
Brož., 248 s., 449 Kč

Autorka nastiňuje možnosti využití psychoanalýzy k práci na sobě, rozebírá hnací síly neurotických potíží, různá stadia psychoanalytického porozumění, pacientův a analytikův podíl v procesu psychoanalýzy, příležitostnou a systematickou sebeanalýzu i realistická očekávání, která může člověk mít, a možné překážky, pokud sebeanalýzu podstoupí. Velmi čtivě pro odborníky i laiky představuje základní body svého přístupu k analýze a vede čtenáře k praktickému využití psychoanalytických technik k sebepoznání, překonání potíží a osobnímu rozvoji.


Bartůněk Petr
Eponyma v medicíně aneb po kom to slovo je
Grada; Edice Malá monografie, 2023
ISBN: 978-80-271-3971-2
Formát / stran: 167×240, 224 stran

Kniha je originálním příspěvkem do literatury věnované historii medicíny. Jde o rešerši výjimečných osobností, které posouvaly vědění lidstva, často za velmi neutěšených formálních i finančních podmínek. Text je strukturován do tří částí. Nejobsáhlejší sekce shrnuje nemoci a syndromy z oblasti vnitřního lékařství. Část druhá je zaměřena na obdobné stavy v dalších lékařských oborech. Poslední oddíl je věnován eponymům osobností, které zanechaly stopu v podobě popisu určitých jevů, sdružených symptomů a charakteristik klinických stavů, a to včetně těch, které se zapsaly do historie medicíny jako iniciátoři nejrůznějších forem vyšetřovacích postupů, technik, lékařských pomůcek či nástrojů.

Publikace je určena především lékařům a farmaceutům, a to jak v pregraduálním, tak postgraduálním studiu, ale může oslovit i laickou veřejnost, která se zajímá o dějiny lékařství obecně.


Eva Chytilová a kol.
Cévní přístupy pro hemodialýzu, 2. přepracované vydání
Maxdorf 2023, 368 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-776-1
Cena: 795 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Kniha přináší přehledné informace, doporučení odborných společností, ale také nové poznatky a názory specialistů stran cévních přístupů (CP) u hemodialyzovaných pacientů. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata od predialyzační péče a přípravy pacienta k chirurgickému výkonu, přes monitoraci, surveillance dialyzačních zkratů, zobrazovací metody, až po možné komplikace zkratu a jejich řešení. Na úvodní kapitolu, která se zabývá anatomií, indikacemi a chirurgií CP, logicky navazuje kapitola na téma anestezie. Další kapitoly shrnují problematiku z pohledu nefrologa a kardiologa. Samostatná kapitola podrobně popisuje centrální žilní katétry pro dialýzu. 

Nově je zařazena kapitola věnující se nestandardním cévním přístupům. V obsáhlé kapitole o monitorování CP nalezne čtenář mj. informace o technikách měření recirkulace a průtoku krve CP či stávající směrnice a doporučení. V dalších dvou kapitolách se autoři zabývají angiografickým zobrazením a duplexním dopplerovským ultrasonografickým vyšetřením cévního zkratu. Poslední kapitola je věnována farmakologické prevenci uzávěru cévního přístupu.

Kniha je určena nefrologům, kardiologům, chirurgům, radiologům a intenzivistům, užitečná bude také pro odborníky v geriatrii a gerontologii a rovněž pro všeobecné internisty.


Ivana Štětkářová a kol.
Spinální neurologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání
Maxdorf 2024, 568 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-774-7
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Druhé vydání mimořádně úspěšné monografie. Kniha klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Těžištěm knihy jsou časté, ale i vzácnější nemoci míchy, jejich etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. Nozologické jednotky jsou doplněny o aktuální léčebné pohledy z přidružených oborů (např. neurochirurgie, rehabilitace, urologie apod.). Kniha bude kromě neurologů určena radiologům, chirurgům, urologům a dalším.


Heinz-Peter Röhr
Jak se vyléčit
Osvobození duše od viny a studu
Portál, 2024
Brož., 184 s., 319 Kč

Ať už jde o případ vážné nemoci, nebo o silnou psychickou zátěž, k uzdravení přispívá kromě klasické lékařské léčby také víra a láska, smysl života a vnitřní klid. Heinz-Peter Röhr zprostředkovává své dlouholeté znalosti, zkušenosti, podněty k zamyšlení a cvičení do praktického průvodce holistickým léčením a sebeléčením. Spiritualita a psychologie jsou zde představeny jako doplňkové zdroje síly k uzdravení.


Risa Williams
Jak zvládnout organizaci času
25 metod a strategií
Překlad Petra Diestlerová
Portál, 2024
Brož., 176 s., 349 Kč

Stále nestíháte, a ať děláte, co děláte, nikdy nepřijdete včas? Váš seznam úkolů se rychle zaplňuje, ale že byste je stíhali i řešit, o tom se mluvit nedá? Jak vystoupit ze začarovaného kolečka pro křečky, určit si priority a vytřídit balast, který k ničemu nevede? Zejména když je vaším každodenním pomocníkem ADHD neboli porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, nabídne vám tato kniha praktické metody a strategie, které vám pomohou v budování motivace a zvládnete díky ní lépe organizaci času. Zbavíte se tím stresu a najednou zjistíte, že existuje i něco jako volný čas.

25 různých technik vychází z kognitivně-behaviorální terapie, mindfulness a klasické psychoterapie a jejich kombinace vám pomůže proměnit způsob, jakým zacházíte s časem, v efektivnější.


Oliver Sacks
Muž, který si pletl manželku s kloboukem
a jiné klinické povídky
Portál, 2024
Brož., 272 s., 359 Kč

Slavný autor v povídkách popisuje životy, nemoci i odlišnosti svých pacientů s neobvyklou mírou empatie. V knize se dočteme například o slepé sochařce, která svůj talent objevila až v šedesáti letech; o nahluchlé ženě, která slyšela nepřetržitě hrát irskou hudbu a měla za to, že jen její zubní plomba funguje jako krystalka; o muži, jemuž se zdálo, že se stal psem; o člověku, který znal nazpaměť všech šest tisíc stran hudebního slovníku; či o dvojčatech, která uměla odříkávat prvočísla až po ta dvanáctimístná, ale nesvedla jednoduché sčítání a odčítání...


Jitka Mlíková Seidlerová, Ondřej Petrák, Petra Vysočanová
Hypertenze pro praxi
Maxdorf 2023, 280 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-778-5
Cena: 695 Kč
Formát: 132 × 210 mm, pevná

Moderní vývoj farmakoterapie umožňuje stále dokonalejší péči o pacienty s arteriální hypertenzí. Pro ošetřujícího lékaře je stále obtížnější se orientovat ve všech důležitých aspektech. Kniha tří předních expertů v oblasti hypertenze je koncipována zcela inovativním způsobem, s absolutním důrazem na srozumitelnost. Základem knihy jsou přehledná schémata, ilustrace, grafy a tabulky.

Kniha se zabývá diagnostikou hypertenze - měření krevního tlaku a účelné použití laboratorních a zobrazovacích metod a vyšetření při podezření na sekundární hypertenzi. Věnuje se léčbě - nefarmakologické, farmakologické a přístrojové. Řeší specifické situace u hypertenze - hypertenze u mladých a starých osob, u diabetiků, u pacientů se syndromem spánkové apnoe, u sportovců, onkologicky nemocných, u žen (těhotenství, období okolo porodu, menopauza), hypertenze v akutních stavech. Poslední část knihy je věnovaná praktickým problémům u hypertenze - minerálové dysbalance, perioperační období, hypertenze u hospitalizovaných a dialyzovaných nemocných, paroxysmální hypertenze a další. Kniha je kromě kardiologů a internistů určena lékařům napříč obory.


Jan Novák
Reprodukční medicína nejen pro urology
Maxdorf 2023, 168 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-768-6
Cena: 495 Kč
Formát: 125 × 190 mm, brožovaná

Unikátní vlastností neplodnosti je, že na rozdíl od všech ostatních diagnóz se nejedná o diagnózu jedince, ale konkrétního páru. V tomto duchu je tedy zapotřebí k neplodným párům přistupovat jako k celku, a nikoli izolovaně. Přesto většina současné odborné literatury vychází z pohledu gynekologa s logickým důrazem na ženu.

Kniha je první monografií na českém trhu zevrubně se zabývající problematikou neplodného páru z pohledu urologa, tedy se zaměřením primárně na muže se zhoršeným fertilním potenciálem v kontextu neplodného páru, kdy cílem je diagnostikovat a v ideálním případě také léčit možné reverzibilní příčiny, a tím ve výsledku jednak deeskalovat náročnost použitých metod asistované reprodukce, jednak v konečném důsledku zvýšit šanci partnerky na úspěšné otěhotnění. Kniha obsahuje i kapitoly pojednávající o základech reprodukční endokrinologie, lékařské genetiky, reprodukční gynekologie a asistované reprodukce relevantní pro urologa. Důraz je v průběhu celé knihy kladen na srozumitelnost a praktické využití v klinické praxi, čemuž napomáhají četné ilustrativní kazuistiky.


Karolina Tížková
Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení
Maxdorf 2023, 264 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-779-2
Cena: 695 Kč
Formát: 154 × 230 mm, brožovaná

Praktická publikace věnovaná trvale závažnému tématu v moderní medicíně - podávání léků těhotným a kojícím ženám. Obecné doporučení minimalizovat podávání léků v těhotenství či při kojení je v praxi jen těžko splnitelné, i těhotné ženy mohou onemocnět, a navíc léčbu chronických nemocí obvykle nelze v těhotenství přerušit. Hledání rovnováhy mezi pozitivním působením léku a jeho potenciálními riziky je dosti obtížné a většina lékařů v praxi nemá čas se tímto tématem podrobněji zabývat. Údaje týkající se těhotenství a kojení jsou v oficiálních materiálech výrobců nastaveny tak, aby minimalizovaly rizika ze strany regulačních orgánů. Lékař v praxi však potřebuje radu „tady a teď".

Cílem autorky bylo vytvořit příručku, která dává odpověď na téma těhotenství a kojení s důrazem na prakticky nejdůležitější lékové skupiny. Tabulková forma umožňuje velmi rychlou orientaci.


Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie