Cookie Consent by Free Privacy Policy website


NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTUNázev produktu: Canesten GYN 1den 500mg
                              měkká vaginální tobolka

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis: Inovativní forma tobolky pro léčbu vaginální kvasinkové infekce

  • měkká tobolka ve tvaru kapky pro snadné zavádění s aplikátorem
  • efektivní, jednorázová léčba vaginální kvasinkové infekce
  • pro všechny ženy od 16 let i těhotné ve 2. a 3. trimestru (zavádění bez aplikátoru)

Distribuce: prostřednictvím všech lékárenských distributorů


SPC ZDE

ZKRÁCENÉ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU
Název přípravků: Canesten GYN 1 den 500 mg měkká vaginální tobolka 

Dostupné lékové formy: Canesten GYN 1 den 500mg měkká vaginální tobolka je měkká vaginální tobolka. Složení: účinná látka: Clotrimazolum 500 mg v jedné měkké vaginální tobolce; Indikace: Léčba vaginálních infekcí a infekcí zevních ženských pohlavních orgánů způsobených mikroorganismy citlivými na klotrimazol jako jsou houbovité mikroorganismy (obvykle rodu Candida). Dávkování a způsob podání: Dávkování: Dospělí a dospívající od 16 let: Měkká vaginální tobolka pro jednorázové podání se večer před spaním zavádí hluboko do pochvy. Pacientka má kontaktovat lékaře, pokud po 7 dnech nedojde ke zlepšení stavu. Léčba může být opakována, ale rekurentní infekce mohou indikovat jiné základní onemocnění. Pacientka se má poradit s lékařem, pokud se symptomy opakovaně vrací. Dospívající ve věku 12-15 let: U dospívajících mladších 16 let má být Canesten GYN 1 den používán pouze po konzultaci s lékařem. Pokud je lékařem v této populaci (postmenarchální) doporučen, dávkování je stejné jako u dospělých. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 12 let nebyly stanoveny. Způsob podání: Měkká vaginální tobolka se zavádí co nejhlouběji do pochvy pomocí přiloženého aplikátoru, nejlépe v poloze vleže na zádech večer před spaním. Během těhotenství se má měkká vaginální tobolka zavádět prstem (bez aplikátoru), aby se zabránilo poranění děložního čípku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření: Pacientka se má poradit s lékařem v případě: první vaginální infekce, vaginální infekce během prvního trimestru těhotenství, rekurentní infekce; více než dvě infekce za posledních šest měsíců, horečky (≥ 38 °C), bolesti v podbřišku, bolesti v zádech, zapáchajícího vaginálního výtoku, nauzey, vaginálního krvácení a/nebo současné bolesti v ramenou. Léčba přípravkem Canesten GYN 1 den se nemá provádět v průběhu menstruace. Léčba se má skončit před nástupem menstruace. Tampony, vaginální výplachy, spermicidní ani jiné přípravky určené k vaginálnímu použití se nemají používat současně s tímto přípravkem. Během používání přípravku Canesten GYN 1 den je třeba se vyhýbat pohlavnímu styku, protože by mohlo dojít k přenosu infekce na sexuálního partnera. Sexuální partner má také podstoupit lokální léčbu v případě příznaků infekce, jako např. svědění, zánět. Léčba sexuálních partnerů může pomoci předejít opakované infekci (reinfekci). Účinnost a spolehlivost latexových antikoncepčních prostředků, jako jsou kondomy a pesary, mohou být sníženy. Měkké vaginální tobolky se nesmí polykat. Fertilita, těhotenství a kojení: Těhotenství: Klinické údaje o podávání těhotným ženám jsou omezené. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky. Podávání klotrimazolu v těhotenství je možné. Nicméně v prvním trimestru těhotenství je doporučeno zahájit léčbu pouze pod dohledem lékaře. V průběhu těhotenství se vaginální tobolky mají zavádět bez použití aplikátoru. Porodní cesty se mají udržovat čisté, zejména během posledních 4-6 týdnů těhotenství. Kojení: Nejsou dostatečné informace o vylučování klotrimazolu do mateřského mléka. Systémová absorpce je však po podání minimální a je nepravděpodobné, že by vedla k systémovým účinkům. Klotrimazol lze použít během kojení. Fertilita: Studie k posouzení vlivu klotrimazolu na fertilitu nebyly u lidí provedeny. Studie na zvířatech nepotvrdily žádný vliv na fertilitu. Interakce: Současné použití vaginálně podaného klotrimazolu a perorálně podaného takrolimu (FK-506 imunosupresant) nebo sirolimu může vést ke zvýšení plasmatických hladin takrolimu nebo sirolimu. Pacientky užívající takrolimus nebo sirolimus mají být proto pečlivě monitorovány na přítomnost symptomů předávkování takrolimem nebo sirolimem, a pokud je to nutné, tak i stanovením příslušných plasmatických hladin. Klotrimazol je středně silný inhibitor jaterního mikrozomálního izoenzymu CYP3A4 a slabý inhibitor izoenzymu CYP2C9. 3-10% lokální vaginální dávky klotrimazolu je absorbováno v systémovém oběhu, což může mít vliv na hladiny léčiv metabolizovaných izoenzymem CYP3A4 a zejména při jejich souběžném použití se mohou potenciálně zvýšit plazmatické hladiny těchto látek. Protože účinek na izoenzym CYP2C9 je slabý a pouze malá část lokálně podaného klotrimazolu je systémově absorbována, je účinek klotrimazolu na hladiny léčiv metabolizovaných izoenzymem CYP2C9 nízký. Proto vzhledem k velmi nízké absorpci klotrimazolu po vaginální aplikaci, zejména po jednorázové dávce 500 mg, není pravděpodobné, že by klotrimazol aplikovaný intravaginálně vedl k jakýmkoli klinicky významným lékovým interakcím. Nežádoucí účinky: Časté: vulvovaginální pocit pálení. Méně částé: bolest břicha, vulvovaginální pruritus, vulvovaginální erytém, podráždění v místě aplikace. Vzácné: alergické reakce, kožní vyrážka, vaginální krvácení, edém. Následující nežádoucí účinky byly navíc hlášeny z postmarketingového použití klotrimazolu. Protože tyto nežádoucí účinky byly hlášeny dobrovolníky z populace o neznámé velikosti, není možné spolehlivě určit frekvenci jejich výskytu, tj. frekvence: není známo. Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce, angioedém, hypersenzitivita. Cévní poruchy: synkopa, hypotenze. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: dyspnoe. Gastrointestinální poruchy: nauzea. Poruchy kůže a podkožní tkáně: kopřivka. Poruchy reprodukčního systému a prsu: olupování kůže genitálu, vaginální výtok, vulvovaginální diskomfort, vulvovaginální bolest. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: bolest. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. Registrační číslo: 54/197/20-C. Datum poslední revize textu: 7. 5. 2021.

Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před doporučením léčivého přípravku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.

CH-20211101-57


Zpět

MEDÚZY Z PRAHY V GUINESSOVĚ KNIZE

Česká republika má otisk v Guinnessově knize rekordů. Vděčí za něj pražskému Světu medúz, největší expozicí těchto specifických mořských živočichů v Evropě. Může se zároveň pochlubit i unikátním kulovitým akváriem, které bylo do knihy rekordů zaznamenáno jako největší na světě. Svět medúz najdete na střeše OC Arkády Pankrác. Otevřeno je od pondělí do neděle. https://svetmeduz.cz

TÉMA MĚSÍCE: BOLEST

Tématem června je na e-learningovém portálu Educomm BOLEST A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ V LÉKÁRNĚ. Správný výběr analgetika je podstatou dobré kompliance nemocných. Dalším důležitým faktorem je pak dodržení doporučeného dávkování. Vystudujte si přednášky v tématu měsíce na www.educomm.cz

ČERVNOVÝ PYLOVÝ KALENDÁŘ

V letním období je hlavním alergenem pyl trávy. Počet pylových zrn závisí na teplotě a povětrnostních podmínkách. Končí pylová sezona břízy, dubu, vrby a jehličnanů. V ovzduší se vyskytují pylová zrna kaštanu jírovce, bezu černého, šťovíku a jitrocele. Začala pylová sezóna lípy.

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

První ročník akce Dny otevřených center pro léčbu migrény odstartuje už 15. 6. 2022. Pro lidi s migrénou je to jedinečná příležitost seznámit se s odborníky ze specializovaného centra a pacientskou organizací Migréna-help. Po celou dobu akce bude možná individuální konzultace s neurology z centra – zdarma a bez předchozího objednání. Více na www.omigrene.cz První vlna Dní otevřených center: 15. 6. 2022 - Fakultní nemocnice Motol v Praze, 22. 6. 2022 - Nemocnice Strakonice

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE