Cookie Consent by Free Privacy Policy website


KALEIDOSKOPNÁRODNÍ INSTITUT VIROLOGIE A BAKTERIOLOGIE BUDE BOJOVAT S BUDOUCÍMI EPIDEMIEMI

Skoro tři desítky špičkových vědeckých týmů z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci vytvoří robustní výzkumnou síť zaměřenou na studium virů a bakterií a vývoj nové antivirové a antibakteriální léčby. Vznikající Národní institut virologie a bakteriologie je financován z prostředků EU částkou 1,3 miliardy korun v rámci programu Exceles Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pandemie Covid-19 odhalila, že ačkoli v Česku působí řada špičkových vědeckých týmů zaměřujících se na viry, bakterie a hledání nových léků, chybí tu společná odborná a výzkumná základna. Právě to má napravit vznikající Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB), který má za cíl vědce účinně propojit a zlepšit koordinaci jejich kapacit při zvládání nových epidemií. Rolí NIVB bude současně poskytovat odborná stanoviska a konzultace vedoucím představitelům země, což je klíčové pro účinnou reakci v případě potenciálních nových epidemií.

Výzkum konsorcia se bude soustředit na tři hlavní oblasti: studium interakce mezi viry či bakteriemi a hostiteli, tedy např. porozumění mechanismům, jak se viry a bakterie v infikovaných organismech množí, jak využívají zdroje hostitelů ve svůj prospěch či jak způsobují onemocnění; studium imunitní odpovědi napadeného organismu, vrozené a získané imunity proti patogenům; a výzkum a vývoj nových diagnostických nástrojů a léčiv proti infekčním onemocněním. Hlavním koordinátorem vznikajícího centra je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Do konsorcia je zapojeno celkem 28 vědeckých týmů z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, ÚOCHB, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Biologického centra AV ČR.

„Covid velmi živě a bolestně ukázal, že epidemie mají potenciál převrátit i naši vyspělou společnost a způsob života naruby. Ukázal také, že v Česku máme špičkové vědecké týmy, které dělají výzkum na světové úrovni, ale už nemáme zastřešující platformu, která by je propojovala, usnadnila jejich spolupráci a poskytovala odborná doporučení politikům či orgánům, které mají na starosti potřebná opatření. Jsem velmi rád, že tu konečně vzniká taková platforma vizí, která propojí výzkum v této oblasti, a jsem hrdý, že její vznik koordinuje náš ústav," vítá zřízení NIVB prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel ÚOCHB. (AVČR)


NADĚJNÝ VÝZKUM LÉČBY PLICNÍ FIBRÓZY

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je jednou z častějších forem progresivních fibrotizujících intersticiálních plicních procesů. Příznaky IPF zahrnují dušnost, suchý a přetrvávající kašel, tlak na hrudi, únavu a slabost. IPF postihuje přibližně 3 miliony lidí na celém světě, primárně pacienty nad 50 let a více mužů než žen.

Výzkum léků na IPF pokročil

Zkoumá se experimentální lék. Data z dvanáctitýdenní studie prokázala, že molekula BI 1015550 společnosti Boehringer Ingelheim zpomaluje rychlost poklesu plicních funkcí u pacientů s IPF. Výsledky studie fáze II s inhibitorem fosfodiesterázy 4B (PDE4B) odborníci publikovali v květnu v prestižním časopise The New England Journal of Medicine (NEJM).

„Tyto povzbudivé údaje ukázaly, že léčba BI 1015550 zpomalila rychlost poklesu funkce plic jak u pacientů dříve neléčených antifibrotickou léčbou, tak u těch, kteří léčbu již užívali," říká profesor respirační medicíny Luca Richeldi z Università Cattolica del Sacro Cuore v Římě a hlavní investigátor studie.

Účinky experimentálního léku vědci zkoumali v rámci randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie fáze II (NTC04419506), přičemž pacienti užívali 18 mg dvakrát denně, nebo placebo. Studie se celkem zúčastnilo 147 pacientů s IPF a hlavním cílem bylo zhodnotit změny usilovné vitální kapacity jejich plic (FVC) po 12 týdnech užívání. U dříve neléčených pacientů došlo po užívání BI 1015550 k mírnému zlepšení tohoto parametru (medián změn +5,7 ml) ve srovnání s poklesem FVC u pacientů užívajících placebo (medián změn -81,7 ml). U pacientů již léčených standardní antifibrotickou léčbou došlo po užívání BI 1015550 ve srovnání s placebem k obdobným výsledkům (medián změn +2,7 ml versus -59,2 ml).1

Studie splnila také sekundární cíl, když ukázala příznivý bezpečnostní profil a snášenlivost užívání BI 1015550. Nejčastěji hlášeným vedlejším účinkem byl průjem. Společnost Boehringer Ingelheim nyní přejde ke třetí fázi klinického testování, aby vědci dále prozkoumali, zda BI 1015550 zlepšuje plicní funkce u lidí s IPF a jinými formami plicních fibróz. Zároveň výrobce zahájí jednání s regulačními autoritami. (Více na www.boehringer-ingelheim.cz)

Literatura:
1. Trial of a Preferential Phosphodiesterase 4B Inhibitor for Idiopathic Pulmonary Fibrosis | nejm.org. The New England Journal of Medicine. www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201737.


14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Světový den dárců krve si připomínáme 14. června, a to každoročně od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže (ČČK) a Červeného půlměsíce. 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera. Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém světě. Má být také pobídkou všem, aby usilovali o dárcovství krve bez finanční motivace a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové dárce krve.

Letos motto Světového dne zní: Darování krve je projevem solidarity.

V České republice je v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno přibližně 250 tisíc pravidelných dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Stávající počet dárců je ještě dostatečný pro pokrytí potřeb pacientů, ale chybí rezervy pro případ mimořádného výdeje.

Stát se pravidelným bezpříspěvkovým dárcem krve je jednoduchý a nezištný krok, který může udělat každý, aby posílil své společenství, podpořil zdravotní systém a zachránil životy. Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programům ČČK, který spolupracuje s transfuzními zařízeními. (https://www.cervenykriz.eu/darcovstvi-krve)


DNY OTEVŘENÝCH CENTER PRO LÉČBU MIGRÉNY 

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku okolo milionu,1 mohou přijít zdarma konzultovat svůj stav se specialisty a bez předchozího doporučení praktického lékaře či neurologa. Brány čtyř specializovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy se letos otevřou všem lidem s migrénou. Do osvětové akce se v červnu zapojí Fakultní nemocnice v Motole (15. 6. 2022 v 15:00) a Nemocnice Strakonice (22. 6. 2022 v 15:00). Na podzim bude následovat Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice České Budějovice.

Cílem je zlepšit povědomí o specializované péči a nabídnout možnost individuální konzultace s odborníkem z centra. Součástí akce bude představení pacientské organizace Migréna-help. Ta dlouhodobě upozorňuje na to, jak zásadní negativní vliv má migréna na životy lidí - a péče specializovaného odborníka to může změnit.1

Odborníci ze specializovaných center mají zkušenosti s nejkomplikovanějšími případy migrény. Dnes už dokážeme řešit i případy, které se v minulosti zdály neléčitelné. Další podporu a pomoc v rámci akce nabídne pacientská organizace a psycholog. Cílem je vytvořit přátelské setkání pro všechny, které migréna trápí, a nabídnout jim pomocnou ruku," říká MUDr. Zuzana Matoušová, neuroložka ze specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ve FN Motol v Praze.

První centrum otevře své dveře ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol (V Úvalu 84, Praha 5). Akce odstartuje v 15:00 představením vedoucí lékařky, která vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-help a tipy psychologa, jak mluvit o migréně s blízkými. Na závěr si mohou účastníci popovídat v bezpečném prostředí s lidmi, které trápí stejné obtíže, a sdílet svůj příběh s migrénou. Od 15:00 do 18:00 bude možná individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Akce má za cíl propojit pacienty se specialisty, kteří jim dokážou pomoci. Detailní program najdete na www.omigrene.cz

Řada lidí migréně podřizuje celý život. Paralyzující bolesti jim brání v pracovním i osobním životě. Mají často pocit, že jsou v tom sami. Ale tak to být nemusí - z mé zkušenosti opravdu pomáhá sdílení a podpora. Na Dnech otevřených center si popovídáme o možnostech pomoci a podpory, které jako pacientská organizace nabízíme - sociální poradnu, kruhy sdílení, psychoterapii a další," doplňuje Rýza Blažejovská, zakladatelka pacientské organizace Migréna-help

Reference:
1. Czech Headache Society. Bolesti hlavy a jejich charakteristika, http://czech-headache.cz/bolesti-hlavy-a-jejich-charakteristika  


STIHLI JSTE BEZPLATNÉ OČKOVÁNÍ?

Tisícům dětí, které brzy dosáhnou 14 let, hrozí, že nestihnou zdarma očkování proti rakovině děložního čípku. Zdravotní pojišťovny od počátku letošního roku hradí 13letým dětem všechny vakcíny. Starší děti i dospělí si ale očkování proti vážné nemoci, kterou způsobuje lidský papilomavirus (HPV), musí hradit sami. Lékaři proto apelují, aby rodiče 13letých dětí návštěvu pediatra neodkládali.

„Dříve hradily zdravotní pojišťovny očkování proti HPV pouze částečně a rodiče museli za vakcíny s širší ochranou doplácet. Finance hrají podle našich zkušeností také velkou roli v rozhodování rodiče, jestli dítě proti nemoci nechá naočkovat, nebo ne. Od ledna proplácí zdravotní pojišťovny všechny vakcíny proti HPV - včetně té s nejširší dostupnou ochranou proti devíti nejčastějším typům HPV, a rodiče tak nemusí nijak finančně přispívat," říká MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Plně hrazené očkování využily od ledna letošního roku již desetitisíce dětí. Některé z těch, jež na vakcinaci mají nárok, jejich rodiče ale zatím očkovat nenechali. „Nejčastěji proto, že o této možnosti vůbec neví. U dětí, které budou mít brzy 14. narozeniny, hrozí, že očkování zdarma nestihnou. Je nutné, aby měli alespoň jednu dávku naočkovanou ve 13 letech," vysvětluje MUDr. Hülleová.

Pokud by očkování proti HPV ve 13 letech skutečně nestihli, museli by jim rodiče vakcínu zaplatit.

HPV je vůbec nejčastější sexuálně přenosnou infekcí a v životě se s ní setká až 80 % lidí. Tělo si s virem většinou poradí samo, v některých případech se ale nákaza může rozvinout v závažné onemocnění, jako je například rakovina děložního čípku nebo anu. Nemoci způsobené HPV ohrožují jak dívky, tak i chlapce. Hochům hrozí například rakovina anu nebo genitální bradavice. Stejně jako dívkám jim hradí ve 13 letech očkování zdravotní pojišťovny. Lékaři doporučují naočkovat dítě proti HPV ještě před začátkem jeho pohlavního života. V Česku se podle odhadů proočkovanost pohybuje okolo 64 % u dívek a 42 % u chlapců. (MaVePR) 


VÝZKUM NOVÝCH LÉČIV

V roce 2021 realizovaly členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) 396 klinických hodnocení, což je srovnatelný počet jako v předchozích letech. Největší podíl má onkologie s téměř 37 %. Tento podíl soustavně od roku 2015 narůstá. V roce 2015 tvořila onkologie 21 %, v roce 2019 pak 33 %. Naopak mírné snížení počtu prováděných klinických hodnocení jsme zaznamenali v oblasti imunologie a kardiologie.

Klinické hodnocení ve fázi III, kdy je účinnost, bezpečnost a dávkování léčiva ověřována na velkých souborech pacientů před finální registrací léčiva, stále zaznamenává největší počet celkově zapojených pacientů (11 718), nicméně hodnota již několikátým rokem postupně klesá. Oproti roku 2019 naopak stoupl počet pacientů u všech ostatních fázích, nejmarkantněji se to pak projevuje u fáze II. Nejméně studií bylo zaznamenáno v úvodní fázi I, kdy se (většinou) na zdravých dobrovolnicích zjišťuje bezpečnost a tolerance lidského organismu vůči nové léčivé látce.

Celá zpráva AIFP ZDE


CHŘIPKOVÁ SEZÓNA VRCHOLILA AŽ V DUBNU

Virus chřipky, který na začátku jara 2020 téměř vymizel, letos opět koloval v České republice, i když záchytů bylo výrazně méně než v sezónách před pandemií covid-19.2  Zdá se, že další chřipková sezóna je u konce. Počtem hlášených případů se opět výrazně lišila od sezón, které jsme znali před pandemií koronaviru.

„Chřipkový virus se u nás začal objevovat počátkem ledna, přičemž počet nakažených s laboratorně potvrzenou chřipkou se každý týden pohyboval maximálně v desítkách," shrnuje MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. 

„Vrchol chřipkové sezóny, který u nás obvykle nastává v polovině února, byl letos posunut až na polovinu dubna. Předpokládáme, že důvodem bylo především uvolnění proticovidových omezení, čímž se nejen virus chřipky, ale i další respirační viry začaly opět šířit mezi lidmi ve větší míře," říká MUDr. Kynčl a doplňuje, že ve většině evropských zemí včetně České republiky převažovaly viry chřipky A (subtyp H3), v několika případech byl u nás také zjištěn virus chřipky typu B.

Na přítomnost viru chřipky se testovalo méně 

Údaje o výskytu chřipky je ovšem potřeba interpretovat opatrně, protože pandemie covidu-19 v různé míře ovlivnila chování při vyhledávání zdravotní péče i priority a kapacitu testování. Podíl na nižším počtu zjištěných případů chřipkových onemocnění tak lze přičíst i výrazně nižšímu počtu testů, kdy se ve srovnání s obdobím před pandemii každý týden vyšetřilo několikanásobně méně vzorků.1,5

„Odběr vzorků závisí na ochotě samotných lékařů a rozhodně ne každý pacient s podezřením na chřipku byl testován. Není to běžné, protože to není nutné z hlediska další léčby. Navíc většina lidí s respiračními infekcemi byla testována především na přítomnost SARS-CoV-2," vysvětluje MUDr. Kynčl.

Testování je důležité i pro vývoj vakcín

Chřipkový virus velmi rychle mutuje, takže jeho monitorování je důležité nejen pro sledování šíření viru, ale také pro vývoj chřipkových vakcín. Údaje z více než stovky laboratoří po celém světě pak využívá Světová zdravotnická organizace, která na jejich základě dvakrát ročně vydává doporučení ohledně složení chřipkové vakcíny pro následující sezónu, samostatně pro severní a jižní polokouli. Vakcína proti chřipce je nejúčinnější, pokud se cirkulující viry dobře shodují s viry ve vakcíně.4

V současnosti se již několik let používají tzv. čtyřvalentní vakcíny, které obsahují čtyři chřipkové kmeny - dva proti virům chřipky typu A a dva proti typu B. I kdyby se však WHO při určování konkrétních kmenů pro danou sezónu zcela netrefila, očkování je stále velmi důležité. Ačkoli účinnost ochrany před infekcí bude nižší, riziko závažných onemocnění a komplikací se výrazně sníží.3,4 Každoroční očkování je považováno za nejlepší způsob prevence zdravotních komplikací způsobených chřipkou a doporučuje se zejména seniorům, chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám nebo osobám s oslabenou imunitou.4 Nejvhodnější doba pro očkování proti chřipce je od září do listopadu. 

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz 

Zdroje:
1. http://szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2021_2022/zpravy_2021_2022/Zprava_NRL_08tyden_2022.pdf
2. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Influenza-characterisation-report-march-2022.pdf
3. Petráš, M.: Účinnost chřipkových vakcín. Praktické lékárenství 2007; 3(6), s.276 - 279.
4. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
5. http://szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2019_2020/zpravy_2019_2020/Zprava_NRL_09tyden_2020.pdf


DoDo ROZVÁŽÍ OBJEDNÁVKY Z LÉKÁREN Dr.MAX

Logisticko-technologická společnost DoDo nově spolupracuje s lékárenskou sítí Dr. Max a zajistí tak rozvoz léků po celé Praze ještě v den objednávky. Zákazníci díky tomu získávají rychlý přístup k podstatně širšímu sortimentu produktů, než jaký jsou schopny nabídnout kamenné lékárny. Lékárny, i díky nedávné zkušenosti s lockdowny, kladou stále silnější důraz na svá e-shopová prostředí, která momentálně tvoří až pětinu jejich celkového obratu. Dr. Max proto reaguje na rostoucí nároky svých klientů a ve spolupráci s  DoDo jim nově umožňuje obdržet zboží ještě v den objednávky. Je to silný signál pro celý trh, na kterém si lékárenská síť Dr. Max udržuje postavení jedničky jak v obratu kamenných poboček, tak v počtu online objednávek.

„Covidová doba nám ukázala, jak je důležité vyváženě rozvíjet jak tradiční síť, tak i e-commerce," říká generální ředitel lékáren Dr. Max, Daniel Horák. „Tento omnichannel přístup brzy obohatíme i o výdejní boxy. Když k tomu připočítám i rychlé doručení objednávky na určenou adresu, je zřejmé, že i od lékáren může klient dostat servis, na který je zvyklý. Zároveň rozšiřujeme sortimentní nabídku svého e-shopu, která už zahrnuje asi 21 tisíc produktů."

Dr. Max v rámci same-day dodávek ve spolupráci se společností DoDo nejčastěji doručuje léky na akutní potíže, sezónní produkty nebo také položky, které jsou součástí pravidelných promo akcí. Zákazník si může nechat svou objednávku nechat přivézt v časových úsecích, které mu nejvíc vyhovují, a to každý všední den od 8 do 20 hodin. Nejvytíženějšími časy bývají dopolední hodiny, přičemž nejvíce objednávek je vytvořeno uprostřed týdne, tedy ve středu a ve čtvrtek. 

 

DoDo aktuálně vozí zásilky z lékárenské pobočky v Praze 4, odkud týdně rozveze 3 000 objednávek. Jednotlivé časové sloty se každý den zavírají nejpozději devadesát minut před svým začátkem, díky čemuž mají zákazníci jistotu, že dostanou své zboží včas. Zvláště u léků na akutnější problémy je pak zásadním benefitem rychlost.

Rozvoz lékárenských produktů je pro DoDo dalším krokem k pokrytí zvyšující se poptávky i v oblastech, kde se zákazníci dříve chovali spíše konzervativně. Daří se nám tím napomáhat s potřebnou digitalizací v dalších odvětvích a zároveň tak diverzifikovat naše služby. Úspěšně si držíme vysokou kvalitu nejen v segmentu rozvozu klasického zboží z e-shopů, ale také v oblasti rozvozu potravin, kde kompletně vozíme pro ty největší hráče na trhu, jako je Tesco či Košík.cz. Nyní je načase naše bohaté zkušenosti z různých segmentů využít a dopřát zákazníkům rychlé a flexibilní doručení také v oblasti lékárenského sortimentu," popisuje Ivo Velíšek, CEO DoDo pro Českou republiku a Slovensko.

Startup DoDo, který aktuálně operuje s více než 2 000 kurýry a 1 250 automobily, působí prakticky ve všech větších městech České republiky. DoDo momentálně působí v sedmi zemích světa, kromě České republiky poskytuje své služby také v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Slovensku, Rakousku, Německu a na Slovensku. (FYI Prague)


PŘEZKUM VAKCÍNY SPIKEVAX

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila průběžný přezkum nové verze vakcíny Spikevax přizpůsobené tak, aby poskytovala lepší ochranu proti specifickým variantám viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Přezkum se týká tzv. bivalentní vakcíny. To znamená, že tato vakcína cílí současně na dva kmeny viru SARS-CoV-2, v tomto případě na původní kmen a na variantu Omikron.

Přezkum se zpočátku zaměří na údaje z laboratorních studií (neklinické údaje) a údaje týkající se kvality a výroby. Vzhledem k tomu, že společnost Moderna postupně pokračuje ve vývoji své bivalentní vakcíny, EMA obdrží průběžně více podkladů, včetně informace ohledně vyvolané imunitní odpovědi proti původnímu kmeni a proti variantě Omikron.

Zahájením průběžného přezkumu bude agentura EMA schopna tyto údaje postupně vyhodnotit, jakmile budou k dispozici. Přezkum bude pokračovat, dokud nebude k dispozici dostatek údajů pro předložení formální žádosti o registraci. EMA bude dále informovat o výsledku průběžného přezkumu nebo o případné žádosti o registraci.

Složení přizpůsobených očkovacích látek proti covid-19 bude v konečném důsledku záviset na doporučeních orgánů ochrany veřejného zdraví a Světové zdravotnické organizace (WHO), jakož i na úvahách regulačních orgánů, jako je EMA a dalších členů Mezinárodní koalice regulačních orgánů pro léčivé přípravky (ICMRA). Tyto orgány úzce spolupracují na určení vhodných kmenů pro přizpůsobené vakcíny proti covid-19.

Tento postupný přezkum je jedním ze způsobů, jak orgány v EU pracují na zajištění toho, aby členské státy EU měly včasný přístup k přizpůsobeným očkovacím látkám proti covid-19, které mohou potřebovat k boji proti současným a nově vznikajícím variantám SARS-CoV-2. (SÚKL) 


SVĚT MEDÚZ SE ZAPSAL DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ

Zápis kulovitého akvária ve Světě medúz byl původně plánován už na rok 2019, kdy byla expozice na střechách OC Arkády Pankrác zpřístupněna veřejnosti. Původní plán se ale musel změnit v důsledku pandemické situace. Ve středu 22. června 2022 byl slavnostní zápis proveden za přítomnosti Joanne Brent, jedné z komisařek Guinness World Records.

„Otevření Světa medúz bylo s naším obchodním centrem koordinováno už od počáteční fáze projektu. Našim zákazníkům se stále snažíme nabízet různé možnosti vyžití a zpestření klasického nakupování. Proto mám velikou radost, že se medúzáriu tak daří a že je velmi vyhledávanou destinací nejen pro rodiny s dětmi. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů jsme taktéž pomáhali organizačně zprostředkovat a já jsem ráda, že konečně po několika letech odkladů proběhl," říká Denisa Gálová, ředitelka OC Arkády Pankrác.

Předmět samotného zápisu - akvárium ve tvaru koule - je specifické tím, že jde o největší exemplář kulovitého typu na světě, který zároveň poskytuje domov mořským živočichům. Nádoba jako taková má obsah 1 653 metrů krychlových a vejde se do ní celkem 1 653 litrů vody. Koule je vyrobena ze speciálního kompozitového materiálu, který musí nutně vydržet výrazný tlak. Samotná manipulace s akváriem je podle chovatelů velmi náročná - specifické parametry znamenají komplikovanou filtraci i údržbu.

„Medúzy se vyznačují velmi ojedinělou prostorovou orientací. To je hlavní důvod, proč u nás nenajdete akvária ve tvaru kvádru nebo krychle. Medúzy ve vodě v podstatě levitují a jen se na volno nechají unášet proudem - neumí totiž plavat. Pokud by byly zavřeny v nádobě jiného než kulovitého tvaru, zvýšilo by se riziko, že se zaseknou, což je může ohrozit na zdraví i životě," přibližuje Jiří Remsa, výkonný ředitel Světa medúz, obtíže chovu medúz. 

Zápisu byli přítomny i známé tváře českého showbusinessu, například moderátor Evropy 2 Tomáš Zástěra.

 

Ve Světě medúz návštěvníci najdou celkem 36 designových akvárií a v nich tisícovky zástupců z říše medúz. Ve vývojových stanicích je v současnosti umístěno na 42 rozličných druhů, přičemž ve veřejně přístupných akváriích se zaměstnanci snaží standardně udržovat zástupce minimálně 30 z nich. Chov tohoto živočišného druhu je ale velmi náročný, což dokládá i fakt, že na slovo vzatých speciálních zařízení na jejich rozmnožování v akvarijních podmínkách je po celém světě pouhých 15. Svět medúz patří vzhledem k široké druhové škále mezi tři nejpovolanější z nich. Návštěva Světa medúz v OC Arkády Pankrác nabízí i mnoho dalších příležitostí pro strávení příjemného rodinného odpoledne, třeba unikátní audiovizuální show nebo trampolínové hřiště pro děti. Více na https://svetmeduz.cz/


DO PRÁCE NA KOLE 

Na kole, koloběžce, pěšky či během se v květnu dopravovalo do práce přes 24 tisíc lidí z celé republiky. V rámci 12. ročníku projektu Do práce na kole se tak podařilo ušetřit 811 tun emisí CO2. Projektu se opět jako generální partner zúčastnil balíkový přepravce GLS, který o snižování emisí dlouhodobě usiluje. Letošní výzvy se zúčastnilo i 30 % zaměstnanců centrály GLS CZ. 

„Ochrana životního prostředí a ekologická doprava jsou součástí našich dlouhodobých aktivit. Nedávno jsme rozšířili naši flotilu o další dodávky a kola na elektrický pohon a dokončili rozšíření třídícího depa v Jihlavě. To bylo realizováno v souladu s ekologickými standardy a řadou zelených opatření. Na střechu depa byla instalována fotovoltaická elektrárna a na jedné straně budovy vznikla zelená fasáda s ptačími budkami," uvádí Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká republika

Cílem projektu Do práce na kole je motivovat veřejnost k pravidelnému využívání bezmotorové dopravy a pomoct tak nejen své psychické a fyzické kondici, ale také životnímu prostředí. Květnové výzvy se letos zúčastnilo rekordních 24 699 lidí, kteří do systému nahráli celkem 723 tisíc bezmotorových cest. 60 % těchto cest bylo absolvováno na kole, 40 % pěšky či poklusem. Společně tak najezdili, nachodili a naběhali 6,3 milionu kilometrů a ušetřili 811 tun oxidu uhličitého. 

Na fotce cyklokurýr GLS

Cyklotour Na kole dětem

Vedle projektu Do práce na kole podporuje společnost GLS také nadační fond cyklisty Josefa Zimovčáka Na kole dětem a jeho tradiční celorepublikovou cyklojízdu na podporu léčby onkologicky nemocných dětí.

13. ročník celorepublikové akce s názvem Cyklotour odstartoval 1. června v Praze a po ujetí 1 226 kilometrů skončil 11. června ve Vrbicích. (gls-group.com)


Zpět

MEDÚZY Z PRAHY V GUINESSOVĚ KNIZE

Česká republika má otisk v Guinnessově knize rekordů. Vděčí za něj pražskému Světu medúz, největší expozicí těchto specifických mořských živočichů v Evropě. Může se zároveň pochlubit i unikátním kulovitým akváriem, které bylo do knihy rekordů zaznamenáno jako největší na světě. Svět medúz najdete na střeše OC Arkády Pankrác. Otevřeno je od pondělí do neděle. https://svetmeduz.cz

TÉMA MĚSÍCE: BOLEST

Tématem června je na e-learningovém portálu Educomm BOLEST A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ V LÉKÁRNĚ. Správný výběr analgetika je podstatou dobré kompliance nemocných. Dalším důležitým faktorem je pak dodržení doporučeného dávkování. Vystudujte si přednášky v tématu měsíce na www.educomm.cz

ČERVNOVÝ PYLOVÝ KALENDÁŘ

V letním období je hlavním alergenem pyl trávy. Počet pylových zrn závisí na teplotě a povětrnostních podmínkách. Končí pylová sezona břízy, dubu, vrby a jehličnanů. V ovzduší se vyskytují pylová zrna kaštanu jírovce, bezu černého, šťovíku a jitrocele. Začala pylová sezóna lípy.

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

První ročník akce Dny otevřených center pro léčbu migrény odstartuje už 15. 6. 2022. Pro lidi s migrénou je to jedinečná příležitost seznámit se s odborníky ze specializovaného centra a pacientskou organizací Migréna-help. Po celou dobu akce bude možná individuální konzultace s neurology z centra – zdarma a bez předchozího objednání. Více na www.omigrene.cz První vlna Dní otevřených center: 15. 6. 2022 - Fakultní nemocnice Motol v Praze, 22. 6. 2022 - Nemocnice Strakonice

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE